KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         79 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sự.PHẠMBÙI THANH GIANGCHÍ: 1 ẠO VẢT LIỆU TỎ HỢP GRAPHEN - BÙN DO TÂN RAĨ BẢNG PHƯƠNG PHÁP DIẸN IIÓA SIÊU ÂM ƯNG DỰNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường NướcG xư LÝ XANH METYLEN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚCLUẬN VĂN THẠC sĩ HÓA HỌCTHÁI NGUYÊN-2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG DẠI HỌC sư PHẠMBÙI THANH GIANGCIIẺ TẠO VẠ

T LIẸU TO IIỢP GRAPIIEN - BÙN DÒ TÂN RAI BÀNG PHƯƠNG PHẤP DIỆN HÓA SIÊU ẤM ƯNG DƯNG xí LÝ XANH METYLEN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚCChuyên ngành: HÓA VÔ cơ Mã (Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước

số: 8.44.01.13LUẬN VĂN THẠC sĩ HÓA HỌCNgirừi hirớng dẫn khoa học: TS. Trân Quốc ToànTHÁI NGUYÊN - 2020LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan luận văn “Chế 1(10

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước

vật liệu tô hợp graphen - bìm dỡ Tân Rai bằng phương pháp diện hóa siêu âm ứng dụng xtìlý xanh melylen trong môi trường nước” là do chính ban thân lô

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sự.PHẠMBÙI THANH GIANGCHÍ: 1 ẠO VẢT LIỆU TỎ HỢP GRAPHEN - BÙN DO TÂN RAĨ BẢNG PHƯƠNG PHÁP DIẸN IIÓA SIÊU ÂM ƯNG DỰNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nướcđề tàiBÙI THANH GIANGXác nhậncùa ban chú nhiệm khoa Hóa họcXác nhận cùa nguôi hướng (lẫnTS. Trần Quốc ToàniiLỜI CẢM ƠNLời đau liên em xin gửi lời câm

ơn chân (hành và sâu sắc lới TS Trằn Quốc Toàn, người đà hướng dẫn tận tình chi bão và giúp đừ em trong suốt quá trình nghiên cửu. thực hiện và hoàn t (Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước

hành luận vãn này.Em xin tràn trọng cám ơn các thầy cô giáo tại Khoa Hóa học. Trường Dại học Su phạm - Đại học Thái Nguyên dà trang bị nhùng iri thức

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước

khoa học và tạo diều kiện thuận lợi giúp đờ em trong quá trình học tập. nghiên cứu. để hoàn thành luận van khoa học.Em xin gửi lời câm om chân thành l

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sự.PHẠMBÙI THANH GIANGCHÍ: 1 ẠO VẢT LIỆU TỎ HỢP GRAPHEN - BÙN DO TÂN RAĨ BẢNG PHƯƠNG PHÁP DIẸN IIÓA SIÊU ÂM ƯNG DỰNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nướcuá trình thực hiện các công việc thực nghiệm.Luận vãn rắt khó có Ihê hoàn thành nếu thiếu các phép do hiện dại nhu XPS. HRThM mà điều kiện Irong nước

còn thiếu. Qua đây cho c gứi lời câm om chân thành nhất lới GS. Jihperng (Jim) Leu. thạc sỳ Phùng Thị Oanh lại Đại học Giao thông Quốc lập Dài Loan ch (Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước

o các phcp đo quý giá trên.Cuối cùng, em xin gửi lời cam ơn tới nhùng nguời thân trong gia dinh, tắt ca bạn bò thân thiết đà úng họ. động viên, giúp đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước

ờ cm trong suốt quá trình học tập cùng nhu trong quá trinh nghiên cữu và hoàn thành luận vãn này.Mạc dù đà có nhiều Co gang, song do thòi gian có hạn.

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sự.PHẠMBÙI THANH GIANGCHÍ: 1 ẠO VẢT LIỆU TỎ HỢP GRAPHEN - BÙN DO TÂN RAĨ BẢNG PHƯƠNG PHÁP DIẸN IIÓA SIÊU ÂM ƯNG DỰNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước giáo, cò giáo, các đồng nghiệp và nhùng người dang quan tâm dến vấn dể dà trinh bây dê luận vãn dtrợc hoàn thiện hon.Em xin chân thành cảm om !Thái N

guyền. ĩlìáng 5 nỗm 2020Học viênBÙI Thanh Giangiii (Luận Văn Thạc Sĩ) Chế Tạo Vật Liệu Tổ Hợp Graphen - Bùn Đỏ Tân Rai Bằng Phương Pháp Điện Hóa Siêu Âm Ứng Dụng Xử Lý Xanh Metylen Trong Môi Trường Nước

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sự.PHẠMBÙI THANH GIANGCHÍ: 1 ẠO VẢT LIỆU TỎ HỢP GRAPHEN - BÙN DO TÂN RAĨ BẢNG PHƯƠNG PHÁP DIẸN IIÓA SIÊU ÂM ƯNG DỰNG