KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         95 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRI ƯNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.......eX-ộ- 0»....NGUYÊN ĐỨC TRỌNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG sủ DỤNG ĐẤT LỨA ĐẾN NĂM 202

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn20 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC, TĨNH LẠNG SƠNLUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAIThái nguyên, nám 2015 “ * *DẠI nọc THÁI NGUYÊN TRƯƠNG ĐẠI HỌC NÔNG LẤM —--

-----rừ5 rừ5---NGUYÊN ĐÚC TRỌNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÉ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG sứ DỤNG ĐÁT LÚA ĐÉN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAO LỘC, TỈNH LẠNG SƠNChuyên (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

Ngành: Quân lý đất dai Mả số: 60.8S.01.03LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAINgười hướng dần khoa học: TS. NGUYÊN VÀN TOÀNThái nguyên, năm 20151LỚI CAM DO

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

ANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tói. Các sỏ liệu và kết qua nghiên cứu trong luận vãn là trung thực và chua được sứ dụng đẻ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRI ƯNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.......eX-ộ- 0»....NGUYÊN ĐỨC TRỌNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG sủ DỤNG ĐẤT LỨA ĐẾN NĂM 202

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơnược chi rõ nguồn gốc.Tác giã luận vảnNguyễn Đức Trọng11LỜI CẢM ONTrong SUÔI quá trình học lập và nghiên cửu tại trường Dại học Nông lâm Thái Nguyen, l

ôi luôn nhận được sự quan lâm dạy dỏ và chi báo ân cần cùa các thầy giảo, cô giáo, sự ung hộ và giúp dờ nhiệt tinh cua các bạn dồng nghiệp, sự dộng vi (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

ên kịp thời cua gia dinh vã người thản dà giủp tôi vượt qua những trơ ngại và khó khàn đê hoàn thành chương trinh đào lạo Thạc SV chuycn ngành: Quân l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

ý đai dai.Nhàn dịp này. tói xin bày tỏ sự chân thành cam ơn tới TS.Nguyễn Vãn l oàn - Viện trường Viện Nghiên cứu Quỵ hoạch Nông nghiệp, Nông thôn dà

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRI ƯNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.......eX-ộ- 0»....NGUYÊN ĐỨC TRỌNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG sủ DỤNG ĐẤT LỨA ĐẾN NĂM 202

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn phận Quân lý Dàơ lạo Sau đại học, các giáo sư, tiền sì hợp tác giang dạy tại Trường Dại học Nóng lâm Thái Nguyên.Xin câm ơn Sờ Tài nguyên và Môi trườ

ng, Sờ Nòng nghiệp và Phát triển Nông thôn tinh Lạng Sơn. ƯBND huyện huyện Gao Lộc và các phòng: Tài nguyên và Mói trường, Tài chính. Nông nghiệp và P (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

hát triền nông thôn. Thông kẻ và các hộ gia đinh tham gia phông vấn đà giúp đờ tôi trong việc điều tra nghiên cứu thực te dê hoàn thành luận văn này.1

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

'rong quá trinh nghiên cứu thực hiện luận vàn. do diêu kiện hạn chê vê thời gian, nhân lực và nhùng khô khăn khách quan nên không tránh khói những thi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRI ƯNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.......eX-ộ- 0»....NGUYÊN ĐỨC TRỌNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG sủ DỤNG ĐẤT LỨA ĐẾN NĂM 202

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơnn hơn.Xin chân thành cám ơn!Thủi A gỉ n ên. ngày tháng năm 2015Học ViênNguyễn ỉ)ứe TrọnglliDANH MỤC C ÁC BẢNG •Bâng ì 1 Biến động về diện tích đất sân

xuất nòng nghiệp và diện tích đất trổng cây hàng năm ở Việt Nam.........................................10Bâng 1.2. Biến động về diện tích gieo trổng (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Định Hướng Sử Dụng Đất Lúa Đến Năm 2020 Trên Địa Bàn Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

và sân lượng lứa ơ Việt Nam giai đoạn 2000-2014.......................................................11

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRI ƯNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.......eX-ộ- 0»....NGUYÊN ĐỨC TRỌNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG sủ DỤNG ĐẤT LỨA ĐẾN NĂM 202

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRI ƯNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.......eX-ộ- 0»....NGUYÊN ĐỨC TRỌNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG sủ DỤNG ĐẤT LỨA ĐẾN NĂM 202