KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ THANHQUẢN LÝ GIÁO DỤC QUYỀN VÀ BÔN PHẬN TRE EM THÔNG QUA HOẠT DỌNG TRÃI NGHIỆM Ó C ÁC TRƯỜNG THCS THÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng YênÀNH PHÓ HUNG YÊN, TỈNH HUNG YÊNLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ THANHQUẢN LÝ GIÁO

DỤC QUYÊN VÀ BÔN PHẬN TRÉ EM THÔNG QUA HOẠT DỌNG TRẢI NGHIẸM O CÁC TRUÔNG THCS THÀNH PHO HUNG YÊN, TÍNH HƯNG YÊNNgành Quàn lý giáo (lục Mã số: 8140114 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dần khoa học: TS. NGUYỀN THỊ NGỌCTHÁI NGUYÊN - 2020LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan các số liệu và kết quá n

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

ghiên cửu trong luận vãn này là hoàn toàn tning thực, chưa được sử dụng và còng bố trong bât kỷ cóng trình nào khác.Thái Nguyên, tháng 0 nâiìì 2020Tác

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ THANHQUẢN LÝ GIÁO DỤC QUYỀN VÀ BÔN PHẬN TRE EM THÔNG QUA HOẠT DỌNG TRÃI NGHIỆM Ó C ÁC TRƯỜNG THCS THÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên giáo.Quá trình học tập và nghiên cứu là quá trình ban thân lôi được sự quan tâm giúp dờ của lập thê các thây cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục. các phòn

g ban. cua các cấp quan lý giáo dục. Với tình cam chân thành cua mình, tôi xin bày to lòng biết 011 chân thành đến các thầy cô giáo, cô giáo trong ban (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

giám hiệu, khoa Tâm lý - Giáo dục. phòng Đào tạo. thư viện Trường Dại học sư phạm Thái Nguyên, đà lận linh giúp đừ tôi trong học tập. nhất là trong q

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

uá trình liên hành làm dê lài khoa học này.Tôi xin Iran trọng bày lố lòng biết ơn sâu sac ihầy giáo TS. Nguyền Thị Ngọc -người đà lận linh giúp đờ tôi

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ THANHQUẢN LÝ GIÁO DỤC QUYỀN VÀ BÔN PHẬN TRE EM THÔNG QUA HOẠT DỌNG TRÃI NGHIỆM Ó C ÁC TRƯỜNG THCS THÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yênhố. Ban Giám hiệu các trường THCS. các đồng chí giáo viên các trường TĨĨCS ihành phổ Hưng Yên, tinh Hưng Yên dà tạo diều kiện thuận lợi giúp đờ tòi có

các thông tin tài liệu cần thiếl đè viết đề tài nghiên cứu cua mình.Trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài mặc dù ban thân lòi đà cố gắng rất nhiêu n (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

hưng không thè Iránh khói thiêu sót nên lói rảl mong các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp có nhùng phan hối thông tin về luận vãn.Tôi xin trân trạn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên

g cà ìn ơn!Thái Nguyên, tháng 9 nãm 2020 Tác già177 Thị ThanhiiMỤC LỤCLỜI CAM DO AN.....................................................iLỜI CÁM ƠN...

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ THANHQUẢN LÝ GIÁO DỤC QUYỀN VÀ BÔN PHẬN TRE EM THÔNG QUA HOẠT DỌNG TRÃI NGHIỆM Ó C ÁC TRƯỜNG THCS THÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Quyền Và Bổn Phận Trẻ Em Thông Qua Hoạt Động Trải Nghiệm Ở Các Trường Thcs Thành Phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên....................................ivDANH MỤC CÁC BANG.................................................V

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ THỊ THANHQUẢN LÝ GIÁO DỤC QUYỀN VÀ BÔN PHẬN TRE EM THÔNG QUA HOẠT DỌNG TRÃI NGHIỆM Ó C ÁC TRƯỜNG THCS THÀ