KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         97 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMI RAN THỊ QUỲNHQUẤN LÝ ĨĨOẠT DỌNG CĨĨĂM sóc TRÊ Ờ CẤC TRƯỜNG mẫm non tĩĩànĩĩ pĩĩó tttấi nguyên, TỈNĨĨ TTĨÁI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên NGUYÊNLUẬN VÃN THẠC sĩ KĨĨO A nọc GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN, NẤM 2019Số hóa bời Trung tàm Học liệu và Công nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnDẠI HỌ

C THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMỈ RẢN THỊ QUỲNHQUẢN LÝ HOẠ I DÕNG CHĂM SÓC TRẺ Ờ CÁC TRƯỜNG MÀM NON THÀNH PIIÕ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYỄNNgành: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14LUẶN VÃN THẠC sĩ KHOA nọc GIÁO DỤCNgưòi hướng dần khoa học: I S. DINH DÚC HOTTHÁI NGUYÊN, NĂM 2019Số hỏa bởi Trung

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

tâm Học liệu và Còng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan các sô liệu và kết quá nghiên cửu trong luận văn này là ho

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMI RAN THỊ QUỲNHQUẤN LÝ ĨĨOẠT DỌNG CĨĨĂM sóc TRÊ Ờ CẤC TRƯỜNG mẫm non tĩĩànĩĩ pĩĩó tttấi nguyên, TỈNĨĨ TTĨÁI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyênng tâm Học liệu và Công nghệ thòng tin - DỈỈTNhttp://lrc.tnu.cdu.vnLỜI CAM ƠNĐâu tiên em xin bày tó sự kinh trọng và lòng biêt ơn sâu săc đèn thây giá

o - TS Dinh Dức Hợi. người thầy đà tận tinh giúp đừ. định hướng khoa học vả luôn dộng viên, khích lệ em hoàn thành luận vãn.Em xin bày tò lòng biết ơn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

sâu sac đến Ban Giám hiệu, tập (hê các thày, cô giáo Khoa Tâm lý - (iiáo dục: Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đà trực tiêp giang dạy

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

. chi đạo (rong quá trinh học lập và nghiên cứu.Tôi xin chân thành câm ơn Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyen. Ban Giám hiệu các trường mâm non.

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMI RAN THỊ QUỲNHQUẤN LÝ ĨĨOẠT DỌNG CĨĨĂM sóc TRÊ Ờ CẤC TRƯỜNG mẫm non tĩĩànĩĩ pĩĩó tttấi nguyên, TỈNĨĨ TTĨÁI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyênng góp cho lòi nhiêu ý kiên quý báu đè hoàn thành luận văn này.Cuối cùng, xin cam ưn những người thân trong gia đinh, bạn bè. đông nghiệp đà quan tâm.

lạo điêu kiện lòl nhầt cho lòi hoàn thành luận van.Trong quá trình học tập. nghiên cứu. mặc dù bán thân dà cỏ nhiều cô gang, tàm huyêl và trách nhiệm (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

, song luận van không thè tránh klioi nhừng thiếu sót. Kinh mong các thầy giáo, cô giáo và các bạn dong nghiệp chi dẫn, góp ý.Xin chân ĩhành cảm ơn!Th

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Chăm Sóc Trẻ Ở Các Trường Mầm Non Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

ái Nguyên, ĩháng 6 nâm 20 ì 9Tác giáTrần Thị QuỳnhSỏ hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vn

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMI RAN THỊ QUỲNHQUẤN LÝ ĨĨOẠT DỌNG CĨĨĂM sóc TRÊ Ờ CẤC TRƯỜNG mẫm non tĩĩànĩĩ pĩĩó tttấi nguyên, TỈNĨĨ TTĨÁI

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMI RAN THỊ QUỲNHQUẤN LÝ ĨĨOẠT DỌNG CĨĨĂM sóc TRÊ Ờ CẤC TRƯỜNG mẫm non tĩĩànĩĩ pĩĩó tttấi nguyên, TỈNĨĨ TTĨÁI