KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         104 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

VỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIBRÍl DÉTTHỤC HIẸN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BOI DƯỠNG CÁN BỌ, CÒNG CHỨC CẢP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỌC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng NamC THIEU SÓ O HL YẸN ĐÒNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAMLUẬN VÃN THẠC sĩ CHỈNH SÁCH CÔNGHÀ NỌI, nám 2020VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC X

à HỘI • • • •BRÍlỉ DỀTTHỤC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỐI DƯỠNG CÁN Bộ, CÔNG CHỨC CẤP Xà LÀ NGƯỜI DẤN TỘC THIÉU SÓ Ỡ HUYỆN ĐÒNG GIANG, TỈNH QUẢNG NAMChu (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

yên ngành: Chính sách công Mã số: « 34 04 02NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC PGS.TS. NGLYỀN THỊ SONG HÀHÀ NỌI, nám 2020LỜI CÀM ONTrong (hời gian học tập. nghi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

ên cứu và hoàn thành luận văn. tôi xin chân (hành cam ơn quý (hầy. cô giáo và Ban giám đốc Học viện khoa học xà hội Việt Nam đà tận tinh giăng dạy. hư

VỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIBRÍl DÉTTHỤC HIẸN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BOI DƯỠNG CÁN BỌ, CÒNG CHỨC CẢP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỌC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Namen PGS. TS. Nguyễn Thi Song Hà, người đà quan tâm. nhiệt tình hướng dần khoa học cho tôi hoàn thành luận văn.Tôi xin trân trọng cam ơn các cắp uy Đang

. Chính quyền. Phòng Nội vụ. Phòng Dân tộc. Trung tâm Bồi dường chính tri. Ban chi huy Quân sư. Ban tò chức huyện ủy. ƯBND các xà. thị trấn trên địa b (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

ân huyện Đòng Giang, tinh Quãng Nam đà tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tòi trong việc cung cấp thòng tin. nhùng tư liệu quỷ báu đê thực hiện đề tài lu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

ận văn. Xin chân thành căm ơn tất cà các dồng chi. đồng nghiệp đà quan tâm giúp đờ. tạo mọi điều kiện cho tòi (rong suòt thời gian học tập. nghiên cứu

VỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIBRÍl DÉTTHỤC HIẸN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BOI DƯỠNG CÁN BỌ, CÒNG CHỨC CẢP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỌC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam động viên tinh thần sâu sắc. góp ý chân thành đê tôi hoàn thành luận vãn, cùng như vượt qua mọi khó khăn đê hoàn thành khóa học. Câm ơn sự chia sè. đ

ộng viên của gia đinh, bạn bẽ. đong chí. đong nghiệp là nguồn động lưc to lớn giúp tòi virợt qua moi khó kh<ãn đê hoàn thành công việc.Trong quá trình (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

nghiên cửu. với thời gian, trinh độ và kinh nhiệm có hạn, luận văn không tránh khói nhùng thiêu sót. hạn che. Tòi rât mong nhận dược sự góp ỷ của quý

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

thầy, cô giáo, bạn bè. đồng chí. đồng nghiệp đê luận văn được hoàn chính hơn.Xin trân trọng câm ơn..'.LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan luận van Thạc sĩ c

VỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIBRÍl DÉTTHỤC HIẸN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BOI DƯỠNG CÁN BỌ, CÒNG CHỨC CẢP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỌC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Namg, linh Quáng Nam" là còng trình nghiên cứu cùa lôi và chưa lừng công hỗ. Các kêl quà và sô liệu nghiên cứu Irong luận vãn này là hoàn loàn trung thực

, cỏ nguồn gốc trích dần rò ràng, dúng theo tinh hình thục tế ớ dịa phương.TẤC GIA LUÂN VÃNBríu DetMỤC LỤCMỜ ĐẢU...........................Error!Bookm (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

ark not denned.CHƯƠNG 1. Cơ SỜ LÝ LUẬN VẺ THựC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BÔI 1)1 ‘ỞNG CÁN BỌ, CÔNG CHỨC CÁP XÀ LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIẺƯSÓ................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

...............................................101.1.Một số khái niệm về thực hiện chinh sách dâo tạo. bồi dường cán bộ. côngchửc cấp xà là người dân

VỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIBRÍl DÉTTHỤC HIẸN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BOI DƯỠNG CÁN BỌ, CÒNG CHỨC CẢP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỌC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Namính sách đào tạo. bồi dường cán bộ. công chứccấp xà là người dân tộc thiểu số.......................................171.4.Nhừng nội dung cơ bản về thự

c hiện chinh sách đào tạo. bồi dường cán bộ.công chức cắp xà là người dàn tộc thiếu số............................201.5.Phương pháp tố chức thực hiên (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Là Người Dân Tộc Thiểu Số Ở Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

chinh sách đào tạo. bồi dường cán bô. còngchức cap xà là người dân tộc thiêu so.................................26

VỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIBRÍl DÉTTHỤC HIẸN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BOI DƯỠNG CÁN BỌ, CÒNG CHỨC CẢP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỌC

VỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỢIBRÍl DÉTTHỤC HIẸN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BOI DƯỠNG CÁN BỌ, CÒNG CHỨC CẢP XÃ LÀ NGƯỜI DÂN TỌC