KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         99 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC Hl É TRƯỞNG DC LỊCHBẤO CÁO TỎNG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHẸ CẤP ĐẠI HỌC HUÉNGHIÊN cửư CẢC NHẤN TÕ ÁNH HƯỞNG ĐÉNQUYẾT Đ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt namĐỊNH LƯA CHỌN ĐIẺM ĐẾN CÙA KHÁCH DC LỊCH HÀN QUÓC: TRƯỜNG HỢP ĐIẺM DỂN MIÊN TRUNG MẸT N AMMã số: Dllll 2019-10-17Chú ulỉiệin dề tài:TS. Nguyền Hoàng D

ôngHuế, 2020Huế, 2020BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOĐẠI HỌC III ÉTRƯỜNG 1)1 LỊCH ■ftBÁO CÁO TONG KÉTĐÉ TÀI KHOA HỌC CÒNG NGHẸ CẤP ĐẠI HỌC HƯẺ• • • •NGHIÊN CỨU Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

CÁC NHÂN TÓ ÁNH HƯỜNG DÉNQUYẾT ĐỊNH LựA CHỌN DIÊM ĐẾN CÙA KHÁCH DU LỊCH HÀN QUÓC: TRƯỜNG HỢP ĐIÉM DÉN MIỀN TRUNG VIỆT NAMMà số: DHH 2019-10-17Xác nhận

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

cùa cơ quan chù trì đề tài (Ký, họ tên, đóng dầu)Chủ nhiệm dề tài (Ký, họ tên)TS. Nguyễn Hoàng DôngHuế, 2020nDANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐẺ TÀI1.TS

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC Hl É TRƯỞNG DC LỊCHBẤO CÁO TỎNG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHẸ CẤP ĐẠI HỌC HUÉNGHIÊN cửư CẢC NHẤN TÕ ÁNH HƯỞNG ĐÉNQUYẾT Đ

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt namtrường đại học Sư phạm. Dại học Dà Nằng.3.Tran Chí Vĩnh LongGiàng viên khoa Tâm lý - Giảo dục trường Dại học Sư phạm thành phố Hồ Chí .Mình4.Hoàng Thị

Mộng LiênBộ mòn Quân trị dịch vụ du lịch và Lừ Hành. Trường Du Lịch - Dạì học Huề111 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của khách du lịch hàn quốc trường hợp điểm đến miền trung việt nam

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO DẠI HỌC Hl É TRƯỞNG DC LỊCHBẤO CÁO TỎNG KÉTĐẺ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHẸ CẤP ĐẠI HỌC HUÉNGHIÊN cửư CẢC NHẤN TÕ ÁNH HƯỞNG ĐÉNQUYẾT Đ