KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         94 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XÃ IIỌINGUYÊN vũ IIÕNGTHự: HIỆN (’HĨNH SÁC H PHẢ I TR1ÊNNGION NHẤN Lực Y TÉ TẠI CÁC BỆNH VIỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam CÔNG TRÊN DỊA BÀN • • • • •THÀNH PHÓ TAM KỲ TỈNH QUÀNG NAMNgành: Chinh sách côngMà số : 8 34 04 02NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC: PGS. I s I RÂN KHÁNH ĐỨCĐ

À NÀNG, nãni 2020LỜI CAM ĐOANLuận vãn "Thực hiện chinh sách phớt triền nguôn nhàn lực y tê tại câc bệnh viện còng trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tinh (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Quáng Nam " là kết quá nghiên cứu cũa tòi cùng x ới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Tran Khánh Đức. Tòi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

a riêng tôi. Các số liệu, kêt quà và tư liệu trích dan nêu trong luận vãn là hoãn toàn tiling thực.Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XÃ IIỌINGUYÊN vũ IIÕNGTHự: HIỆN (’HĨNH SÁC H PHẢ I TR1ÊNNGION NHẤN Lực Y TÉ TẠI CÁC BỆNH VIỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam...............................12.Tình hình nghiên cứu đề tài........................................23.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cửu...............

.....................33.1.Mục đích nghiên cứu..............................................33.2.Nhiệm vụ nghiên cứu................................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

...........44.Đôi tượng và phạm vi nghiên cứu....................................44.1.Đòi tượng nghiên cứu............................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

.44.2.Phạm vi nghiên cửu...............................................45.Phương pháp luận vả phương pháp nghiên cứu.........................45.1.Phươ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XÃ IIỌINGUYÊN vũ IIÕNGTHự: HIỆN (’HĨNH SÁC H PHẢ I TR1ÊNNGION NHẤN Lực Y TÉ TẠI CÁC BỆNH VIỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam và thực tiền cùa luận vãn...........................56.1.Ý nghía lý luận..................................................56.2.Ý nghía thực tiền.....

...........................................57.Kết cấu cùa luận vãn...............................................6CHƯƠNG 1: Cơ Sơ LÝ LUẬN VÈ THựC HIỆN (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

CHÍNH SÁCH PHÁTTRIỂN NGƯÓN NHẢN Lực Y TÉ.............................................71.1.Nhừng vắn đề chung về chinh sách phát triển nguồn nhân lực

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Nguồn Nhân Lực Y Tế Tại Các Bệnh Viện Công Trên Địa Bàn Thành Phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

y tế...71.1.1.Các khái niệm liên quan.........................................7

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XÃ IIỌINGUYÊN vũ IIÕNGTHự: HIỆN (’HĨNH SÁC H PHẢ I TR1ÊNNGION NHẤN Lực Y TÉ TẠI CÁC BỆNH VIỆN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XÃ IIỌINGUYÊN vũ IIÕNGTHự: HIỆN (’HĨNH SÁC H PHẢ I TR1ÊNNGION NHẤN Lực Y TÉ TẠI CÁC BỆNH VIỆN