KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         97 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.............NGUYÊN VĂN THINGTHỰC TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI HUYỆN BA vì - HÀ NỘI VÀ BƯỚC ĐẢU TÍNH TOÁN PHÁ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò SữaÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH (CH4) TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỪALUẬN VĂN THẠC sĩ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Chăn nuôiThái Nguyên - 2015ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI

HỌC NÔNG LÂM..............NGUYỀN VÁN HƯNGTHỰC TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI HUYỆN BA vì - HÀ NỘI VÀ BƯỚC ĐÀU TÍNH TOÁN PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH (CH4) TRONG (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữa

CHĂN NUÔI BÒ SŨ À('huyên ngành: Chăn nuôi Mã số ngành: 60.62.01.05LUẬN VĂN THẠC sĩ NÔNG NGHIỆPNgười hướng dẫn khoa học:1.GS.TS. Từ Quang Hiên2.GS. TS

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữa

. Vù Chí CươngThái Nguyên - 2015iLời CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu cùa tôi. Các số liệu và kết quả trình bày trong luận vân là

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.............NGUYÊN VĂN THINGTHỰC TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI HUYỆN BA vì - HÀ NỘI VÀ BƯỚC ĐẢU TÍNH TOÁN PHÁ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữan và các thông tin trích dần trong luận vãn dều dà dược chi rõ nguồn gốc.Tác giã luận vănNguyễn Vãn IltrngiiLỜI CẢM ƠNTrong suối quá (rình học lập và

thực hiện đề lài tốl nghiệp, ngoài sự nồ lực cúa bân thân, tói còn nhận được rắt nhiều sự giúp đờ cùa các tập thề cá nhân trong vã ngoài trường.Nhân d (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữa

ịp hoàn (hành luận vãn. tôi xin bày ló lòng biết ơn sâu sắc dối với GS. TS. Từ Quang Hiển. GS.TS. Vũ Chí ('ương, các thầy đà trực tiếp hướng dàn và ch

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữa

i bão tôi het sức tận tình trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận vân tốt nghiệp này.Tôi xin chân thành cám

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.............NGUYÊN VĂN THINGTHỰC TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI HUYỆN BA vì - HÀ NỘI VÀ BƯỚC ĐẢU TÍNH TOÁN PHÁ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữa thành.Tôi xin gửi lòi câm um chân thành lới cán bộ Trung tâm Phát triển chân nuôi Hà Nội. Trung tâm Nghiên cứu Bò và Dồng có Ba Vì Viện chán nuôi, cá

n bộ và nhân dán huyện Ba Vì - Hà Nội dà giúp dờ. lạo diều kiện Ihuận lợi cho lôi Ihực hiên đề tài cúa mình.Đè hoàn Ihành luận vãn nãy tòi còn nhận dư (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữa

ợc sự dộng viên khích lệ cua người thân, bạn bè. đồng nghiệp. Tòi xin chân thành câm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Chăn Nuôi Bò Sữa Tại Huyện Ba Vì - Hà Nội Và Bước Đầu Tính Toán Phát Thải Khí Nhà Kính (Ch ) Trong Chăn Nuôi Bò Sữa

á luận vànNguyen Văn HưngiiiMỤC LỤC

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.............NGUYÊN VĂN THINGTHỰC TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI HUYỆN BA vì - HÀ NỘI VÀ BƯỚC ĐẢU TÍNH TOÁN PHÁ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM.............NGUYÊN VĂN THINGTHỰC TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA TẠI HUYỆN BA vì - HÀ NỘI VÀ BƯỚC ĐẢU TÍNH TOÁN PHÁ