KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         489 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm

Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI• • • •PHẠM THỊ HIỀNNGHIÊN CỨU BĂN TỐNG HỢPMỘT SÕ DẪN CHẤT CURCUMIN NHẰM CẢI THIỆN ĐỘ TAN TRONG

Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩmG NƯỚC HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG Dược PHẤMLUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌCHÀ NỘI, NĂM 2021Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘIPHẠM THỊ HIỀNNGHIÊ

N CỨU BÁN TÔNG HỢPMỘT SỐ DẪN CHẤT CURCUMIN NHẰM CẢI THIỆN ĐỘ TAN TRONG NƯỚC HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG Dược PHẤMLUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯỢC HỌCCHUYÊN NGÀNH: CÔNG N Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm

GHỆ Dược PIIÃM& BÀO CIIỂ THUỐC MÀ SÔ: 62720402Người hướng dần khoa học: GS. TS. Nguyền Đình Luyện TS. Nguyên Vãn HảiHÀ NỘI, NĂM 2021LỜI CAM ĐOANTôi xi

Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm

n cam đoan đây là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi dưới sự hướng dàn cùa GS. TS. Nguyền Đình Luyện vã TS. Nguyền Vãn ĨTài. Các sõ liệu, kẽt quâ nêu

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI• • • •PHẠM THỊ HIỀNNGHIÊN CỨU BĂN TỐNG HỢPMỘT SÕ DẪN CHẤT CURCUMIN NHẰM CẢI THIỆN ĐỘ TAN TRONG

Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm nhàt GS.TS. Nguyễn Đình Luyện và TS. Nguyên Văn Hải, hai người Thây đà tận tình diu dắt, chi bảo, hường dàn, giúp đờ và có nhừìig động viên sâu sầc t

ôi đê tôi có động lực hoàn thành được luận án này.Tôi xin trân trọng gũi lời cảm ơn đẽn GS. TS. Nguyễn Ngọc Chiên, PGS. TS. Đinh Thị Thanh Hải và toàn Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm

the các thây cô giáo, đỏng nghiệp của tôi tại Viện Công nghệ Dược phãm Quốc gia và Bộ môn Công nghiệp Dược - Trường Đại Học Dược Hà Nội đã hò trọ’ và

Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm

động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu.Tôi xin gìrt lời càm ơn đến các anh chị cùa các Quý cơ quan: Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên, Viện H

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI• • • •PHẠM THỊ HIỀNNGHIÊN CỨU BĂN TỐNG HỢPMỘT SÕ DẪN CHẤT CURCUMIN NHẰM CẢI THIỆN ĐỘ TAN TRONG

Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩmiúp đờ tôi các công lác chuyên môn trong quá trình thực hiện luận án.Tôi xin chân thành càm ơn Đàng ủy, Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học, các Phòng ch

ức năng, Bộ môn Chuyên ngành Công nghệ Dược phẫm và Bào chẽ thuốc -Trường Đại học Dược Hà Nội đà tạo điêu kiện thuận lợi, giúp đờ tôi trong quá trình Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm

học tập và hoàn thành luận án.Tôi xin chân thành cảm ơn đến các học viên cao học, các thê hệ sinh viên dược K65, K66, K67, K68, K69, K70, K71 đà cùng

Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩm

tôi làm việc đẽ hoàn thành được những kết quà trong luận án.Cuối cùng, tôi xin gửi lời câm ơn sâu sắc đẽn chông và hai con tôi, bõ mẹ, người thân, bạn

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI• • • •PHẠM THỊ HIỀNNGHIÊN CỨU BĂN TỐNG HỢPMỘT SÕ DẪN CHẤT CURCUMIN NHẰM CẢI THIỆN ĐỘ TAN TRONG

Nghiên cứu bán tổng hợp một số dẫn chất curcumin nhằm cải thiện độ tan trong nước hướng ứng dụng trong dược phẩmTTÂTDANH MỤC CÁC BẢNGDANH MỤC CÁC sơ ĐÒDANH MỤC CĂC HÌNH VẼ, ĐÒ THỊ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỘ Y TẼTRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI• • • •PHẠM THỊ HIỀNNGHIÊN CỨU BĂN TỐNG HỢPMỘT SÕ DẪN CHẤT CURCUMIN NHẰM CẢI THIỆN ĐỘ TAN TRONG