KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         102 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI----soíoOgsgỉ---PHẠM QUÉ ANHGIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HƯÁN LUYỆN VIÊN CÁC MÔN THẺ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập THAO VIỆT NAM TRONG THÒI KỲ HỘI NHẬPChuyên ngành: Quản trị kinh doanhLUẬN VĂN THẠC sỉ KỲ THUẬT QUẤN TRỊ KINH DOANHNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: TS. NGUYẺ

N DANH NGUYÊNHà Nội, Năm 2013Trưừnịỉ Dụi học Bách khoa HỈ! XộiLuận vàII tôt nghiệp thục sỳLÒI CAM ĐOANLuận văn thạc sì kinh tế ngành Quản trị Kinh doa (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập

nh với đề tài “Giải pháp dào tạo và phát triển đội ngũ huấn luyện viên các môn thê thao trong thời kỳ hội nhập'* tác giã viết dưới sự hướng dẫn cua TS

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập

. Nguyen Danh Nguyên. Luận vãn này được viết trên cơ sơ vận dụng lý luận chung về quan trị nhân lực. thực trạng nguồn nhân lực của Ngành thề dục. thế

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI----soíoOgsgỉ---PHẠM QUÉ ANHGIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HƯÁN LUYỆN VIÊN CÁC MÔN THẺ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập có tham kháo và kế thùa 1 số lý luận chung về quân trị nhân lực và sữ dụng nhừng thòng tin số liệu theo danh mục tham khảo.Tác giã cam đoan không có

sự sao chép nguyên văn từ bất kỳ’ luận văn nào hay nhờ người khác viết. Tác già xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về cam đoan cua mình và chấp nhận mọi h (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập

ình thức kỹ luật theo quy định cùa Trường Đại học Bách khoa Hà NộiNgười cam đoanPhạm Quế AnhHọc viên: Phạm Ọitế AnhLởp 10BQTKDCB 2010-2012Trường fyli

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập

học Bách khoa Hà Ap/Luận rủn tốt nghiệp thực sỹMỤC LỤCMÓ ĐÃƯ1Chương 1. Khái quát chung về công tác dào tạo và phát triển cán bộ quan lý- huân luyện vi

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI----soíoOgsgỉ---PHẠM QUÉ ANHGIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HƯÁN LUYỆN VIÊN CÁC MÔN THẺ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhậpực41.1.2. Các nhân tố ánh hưởng đen công tác đào tạo và phát triền cán bộ quân lý trong doanh nghiệp.61.1.2.1. Bổi cành quốc tế61.1.2.2. Bối cánh tron

g nước81.2. Các phương pháp đào tạo vả phát triển nguồn nhân lực91.3. Tó chức thực hiện công tác đào tạo và phát triền cán bộ quan lý trong doanh nghi (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập

ệp.101.3.1. Xác dinh nhu cầu dào tạo.111.3.2. Xác định mục tiêu đào tạo.121.3.3. Xác định dối tượng đào tạo121.3.4. Xác định nội dung đào tạo và lựa c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Pháp Đào Tạo Và Phát Triển Đội Ngũ Huấn Luyện Viên Các Môn Thể Thao Trong Thời Kỳ Hội Nhập

họn phương pháp đào tạo131.3.5. Lựa chọn và dào tạo giáng viên.13

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI----soíoOgsgỉ---PHẠM QUÉ ANHGIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HƯÁN LUYỆN VIÊN CÁC MÔN THẺ

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI----soíoOgsgỉ---PHẠM QUÉ ANHGIẢI PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HƯÁN LUYỆN VIÊN CÁC MÔN THẺ