KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIHUỲNH TÁN NGUYÊNGIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN TRONG THựC HIỆN DÂN CHỦ Cơ so ờ CẮP XÀ Từ THỰC TIỀN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng NamN HUYỆN DẠI LỘC, TINH QUẢNG NAMLUẬN VĂN THẠC sì LUẬT HỌCIIÀNỘI, năm 2020VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIỆN KIIQAIIQC XẢ IIỌIHUỲNH TẤN NGUY

ÊNGIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN TRONG THựC IIIẸN DÂN CHỦ Cơ SỜ Ở CÁP XẢ TỪ THỤC TIỀN HUYỆN DẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAMChuyên ngành : Luật Hiến pháp và Luật Hành c (Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

hính Mã số : 8 38 01 02NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:TS. TRÀN THỊ LÂM TillHÀ NỘI, năm 2020LỜI CAM DOANTỏi xin cam đoan đề tài: “Giám sát cùa nhân dân trong

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

thực hiện dân chá cơ sờ ờ cấp xà từ thực tiễn huyện Dại Lộc, tỉnh Quáng Nam ” là công trình nghiên cứu cúa riêng tòi.Được sự hướng dần khoa học cua I

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIHUỲNH TÁN NGUYÊNGIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN TRONG THựC HIỆN DÂN CHỦ Cơ so ờ CẮP XÀ Từ THỰC TIỀN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Namận vãn dảm bão tinh chính xác, tin cậy và tiling thực. Những số liệu trong Luận vãn phục vụ cho việc phàn tích, nhận xét. đánh giá dược chinh tác giá

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, có ghi rô trong phần tài liệu tham kháo.Quãng Nam, ngày thủng năm 2020NGƯỜI CAM ĐOANI luýnh rân NguyênMỤC LỤCMỜ ĐÀU (Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

.....................................................1CHƯƠNG 1: NHƯNG VÁN ĐẺ LÝ LUẶN VÉ GIÁM SÁT CỬA NHÂN DÂN TRONG THỤC HIỆN DÂN CHỦ co SỜ Ờ CẤP XÃ..

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

...............71.1.Khái niệm, đặc diêm, vai trò giám sát cua nhân dân trong thực hiện dân chuCơ SỜ ờ Cấp xã..........................................

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIHUỲNH TÁN NGUYÊNGIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN TRONG THựC HIỆN DÂN CHỦ Cơ so ờ CẮP XÀ Từ THỰC TIỀN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam..181.3.Các yếu tố anh hương đến giám sát cùa nhân dân trong thực hiện dân chủ cơsỡ ở cấp xã..........................................................

..23CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN TRONG THựC HIỆN DÂN CHÙ co SỚ Ờ CÁP XÃ TRÊN DỊA BÀN HUYỆN DẠI LỌC, TĨNH QUÀNG NAM...................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

.................282.1.Đặc diêm địa bàn huyện Đại Lộc. tình Quàng Nam liên quan đến hoạt độnggiám sát cùa nhân dân trong thực hiện dân chú cơ sờ ớ cấp

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam

xã...........282.2.Quá trình triền khai và kết qua thực hiện giám sát cua nhân dân trong thựchiện dân chủ cơ sở ở cấp xà trên địa bàn huyện Đại Lộc,

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIHUỲNH TÁN NGUYÊNGIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN TRONG THựC HIỆN DÂN CHỦ Cơ so ờ CẮP XÀ Từ THỰC TIỀN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giám Sát Của Nhân Dân Trong Thực Hiện Dân Chủ Cơ Sở Ở Cấp Xã Từ Thực Tiễn Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam NAM.............................593.1.Các quan diêm về giám sát cùa Nhân dân trong thực hiện dân chu cơ sờ ờ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIHUỲNH TÁN NGUYÊNGIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN TRONG THựC HIỆN DÂN CHỦ Cơ so ờ CẮP XÀ Từ THỰC TIỀN