KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         43 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

.MỤC LỤCLÒI NÔI ĐẢƯ.....................................................................1MÒ ĐÀU.......................................................

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu....................31.Lý do chọn đề tài..........................................................32.Mục đích nghiêm cứu..............................

..........................33.Phạm vi nghiêm cứu.........................................................34.Giới hạn đê tài............................ Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

................................35.Tính cap thiết của đề tài..................................................46.Nội dung chính.......................

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

..................................... 4CHƯƠNG 1: TÔNG QUAN VÊ HẸ THÔNG KHỞI ĐỘNG.......................................51.1.Vai trò. nhiệm vụ. phân lo

.MỤC LỤCLÒI NÔI ĐẢƯ.....................................................................1MÒ ĐÀU.......................................................

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệug khơi động.....................................<51.1.3.Phàn loại hệ thòng khởi động.........................................71.1.4 Yêu cầu cùa hệ thố

ng khới đông........................................91.2.Sơ dò tòng quan của hệ thòng khới dộng..................................101.3.Các biên pháp c Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

âi thiên đãc tinh làm việc cua hệ thông khới động trên ô tô.111.3.1.Phương pháp dùng bu gi sấy.............................................111.4.2.Phư

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

ơng pháp đôi nối tiêp điên áp trong quá trình khới động..........12CHƯƠNG 2: CẢU TẠO VÀ NGUYỀN LÝ LÀM VIỆC CỦA HẸ THÔNG KHỞIĐỘNG......................

.MỤC LỤCLÒI NÔI ĐẢƯ.....................................................................1MÒ ĐÀU.......................................................

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệung cũa hệ thòng khởi động...................................132.1.2.Nguyên lý làm việc cũa hệ thòng khới động...........................152.2.Nguyên l

ý hoạt dộng cúa máy khới động...................................162.2.1.Nguyên lý tạo ra mò men.............................................162.2.2.Ng Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

uyên lý quay liên tục.............................................182.2.3.Lý thuyết trong động cơ điên thực tẽ................................192.2.4.

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

Sơ đồ nguyên lý hoạt động cùa máy khới dộng.........................212.2.5.Các chế độ làm việc cùa máy khơi động...............................23LỜI

.MỤC LỤCLÒI NÔI ĐẢƯ.....................................................................1MÒ ĐÀU.......................................................

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệuc dần hình thành nền công nghiệp hóa hiên đại hóa đât nước đậc biệt là sự phát triên manh mè của nên công nghiệp 4.0.Trong nhiều năm gần đây cùng với

sự phát triển của kinh tế.khoa học kỳ thuật ngây càng nàng câp các loại xe ô lô ngày càng hiện đại. Nhăm thỏa mãn càng nhiêu nhu càu về giao thông vận Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

tài và thi hiếu cua con người, theo đó nhiêu hệ thòng trang thiêt bị cù kỹ trên ô tô đà dần được cai tiến xà ngày càng phát triển.Nhưng X ản tồn tại

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

nhiều hạn chế về kiến thước chuyên mòn đế có thế tiếp cận dược nó.Không nhùng vậy mà hiên tại đât nước ta đang khôi động một dự án sân xuât ô tô trong

.MỤC LỤCLÒI NÔI ĐẢƯ.....................................................................1MÒ ĐÀU.......................................................

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệuheo sự thay dôi cơ bân trong cóng nghệ sửa chửa thì một sô thói quen trong sử dụng, sửa chữa cùng không còn phù hợp và không còn dáp ứng được cáo nhu

câu mới.Cùng x ới dó là sự tham gia của nhiêu hẫng xe như: Honda. Hyundai. Toyota. Nissan. Ford...điều có chung nhiều thiết bi phụ trợ. từ nhùng yêu c Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

ầu trên Trường đại học kỹ thuật công nghiệp thái nguyên đã đào tao nhùng kiến thức cơ bán cho sinh viên về các thiết bị phụ trợ một trong các thiết bị

Đề tài kiểm tra, chuẩn đoán hệ thống khởi động và hệ thống chiếu sáng tín hiệu

dó Là hệ thống khới động cho động cơ dốt trong.

.MỤC LỤCLÒI NÔI ĐẢƯ.....................................................................1MÒ ĐÀU.......................................................

.MỤC LỤCLÒI NÔI ĐẢƯ.....................................................................1MÒ ĐÀU.......................................................