KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMTRẤN VIỆT HUẤNGIÁO DỤC TRUNG HỌC co SỜ THÀNH PHÓ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN (2009-2017)Ngành: Lịch sứ Việ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)ệt Nam Mã SỐ: 8229013LUẬN VÂN THẠC sĩ LỊCH sửNgưòi hướng dần khoa học: PGS.TS. Nguyền Thị Quế LoanTHÁI NGUYÊN - 2019LỜI CAM ĐOANTôi xin cam công trình

nghiên cứu: “Giảo dục trung học cơ sở thành phô Thái Nguyên, tinh Thái Nguyên (2009-2017) dưới sự hướng dần cua PGS.TS Nguyễn Thị Que Loan là kết quà (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)

nghiên cửu của riêng lôi. các so liệu, kết quả nghiên cứu trong Luận văn là trung thực và chưa từng có ai công bổ trong bất kì một công trình nào khá

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)

c.Thái Nguyên, tháng 7 nam 2019Tác già luận vanTrần Việt HuấnILÒI CẢM ƠNTrong quá ninh (hực hiện đê tài. tỏi dã nhận dược sự giúp dờ nhiệt lình và sự

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMTRẤN VIỆT HUẤNGIÁO DỤC TRUNG HỌC co SỜ THÀNH PHÓ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN (2009-2017)Ngành: Lịch sứ Việ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017) cô giáo PGS.TS Nguyền Thị Quế Loan dà hướng dần tôi trong suốt quá trình nghiên cửu và thực hiện Luận văn: Giáo dục trung học cơ sớ thành phô Thái Ng

uyên, tinh Thái Nguyên 2009-2017.Tôi xin bày to lòng biết 011 sâu sac tới các thầy, cô giáo Khoa Lịch sư. Phòng Đảo tạo sau dại học Trường Đại học Sư (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)

phạm Thái Nguyên dà chi bão tận tình, tạo điều kiện giúp đờ. động viên, khích lệ tôi trong thời gian học tập và hoàn thành luận vãn.Đồng thời, lôi xin

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)

cảm ơn cơ quan Văn phòng rinh ủy Thái Nguyên. UBND tinh Thái Nguyen. Thành uy. UBND thành phố Thái Nguyên. Sờ Giáo dục và Đào tạo lính. Phòng Giáo dụ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMTRẤN VIỆT HUẤNGIÁO DỤC TRUNG HỌC co SỜ THÀNH PHÓ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN (2009-2017)Ngành: Lịch sứ Việ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)nam 2019Tác già luận vanTrần Việt HuấniiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.....................................................iLời CAM ƠN...........................

...........................iiMỤC LỤC........................................................iiiĐANH MỤC CÁC KÍ 111ẸU. CHỪ VIÉT TẤT.................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)

.........ivĐANH MỰC BÂNG BIÊU...............................................VMỜ ĐÀU...........................................................11.Lý do

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017)

chọn dề tài.............................................12.Lịch sir nghiên cứu...........................................23.Đối tượng, phạm vi. mục t

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMTRẤN VIỆT HUẤNGIÁO DỤC TRUNG HỌC co SỜ THÀNH PHÓ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN (2009-2017)Ngành: Lịch sứ Việ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên (2009- 2017).................66.Bô cục Luận vãn...............................................7

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMTRẤN VIỆT HUẤNGIÁO DỤC TRUNG HỌC co SỜ THÀNH PHÓ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN (2009-2017)Ngành: Lịch sứ Việ