KHO THƯ VIỆN 🔎

Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         66 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)

Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)

BỘ VÀN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘIBÀI KĨẼM TRAHỌC PHẦN XUẤT NHẬP CÁNH DU LỊCHGiáng viên: Nguyền Văn ThangNhóm: 2Mà HP: Dĩ.6

Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)6013Yêu câu: Thuyết trình giới thiệu các cửa khấu quôc lè, quốc gia ờ Việt Nam (kẽt họp với các khu kinh tê cửa khâu nêu có)Danh sách thành viên:STTHộ

vá tênNgáy 'inhLỡpMã sinh viênNhiệm vụỉ.Nguyên Thị Phương Tháo (nhóm Irưưng)26 02'2002HDQT9BG1DHD09110• Hoat động hiện nay (hoạt dộng kinh lé, Ihương Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)

mại. xuất nhập khâu, du lịch, các luyến vận lui trong nước và quoc tế...)2.Hũ Ihị ĩ Im Phương19 09*2002III)()I9Bbl 1)111)091(1 3. 1 én <ư.i kh.íti (%

Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)

j khu < ứ.i khấu) • Vị tn địa lỹ, bàn đo đồ. dị.t t hiỉ.Tiăn Thanh Lam0705 2002HDQT9B61DHD090G 8• PộUíipoint4.iXguyèn I hi 1 Im Xg.110 0 ỉ 2002lll)(J

BỘ VÀN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘIBÀI KĨẼM TRAHỌC PHẦN XUẤT NHẬP CÁNH DU LỊCHGiáng viên: Nguyền Văn ThangNhóm: 2Mà HP: Dĩ.6

Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)ời, bao gôm: 25 cứa khdu quốc tế: 21 cứa khấu ( hình; 76 cửa khấu phụ; 112 lối mờ biên giời. Hệ Ihống (ứd khấu là một bộ phận không (110 (ách rời. nâm

nên dường biên giới quõc gia. có vị ni quan trọng VC quôc phòng- an ninh, kinh (0 và dôi ngoại.Trong đó vùng Trung (lu và miền nũi Bae bộ và vùng Bdt Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)

: Trung Bộ ( ó 15 cứa khâu quốc (0 và 22 cửa klìãu quốc gia.1. Cửa khâu dường bộ qnõc tẽTint.-so 11I cn cừâ khiucaptoillóicvakhiiỌuổcooTin axThành111■

Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)

*.;•••CuxiẻâÃrutóUõtQCáOuỉtụ Mt*-Ttu-gOjiV:1í£’ w IVJ T\VA IVIVV'4 w'•39 •vvwe*, rfv"51 ■.■(nCastingThư/ K*WIIT»ir«jQMr4TSlơ. TtnyQuõclàtnw XtyậnH. f.

BỘ VÀN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘIBÀI KĨẼM TRAHỌC PHẦN XUẤT NHẬP CÁNH DU LỊCHGiáng viên: Nguyền Văn ThangNhóm: 2Mà HP: Dĩ.6

Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)> CnimT-n-t’ MmHim) Ntr"M> (himlào8 MưnClnQvíctí9 Ou treo qvx tiSon NfrflCfe KỹXÒ) tix-4»n |ỴCvXfi wSonNeftCAfl

Vwn)LOO Học phần xuất nhập cảnh du lịch yêu cầu thuyết trình giới thiệu các cửa khẩu quốc tế, quốc gia ở việt nam (kết hợp với các khu kinh tế cửa khẩu nếu có)

BỘ VÀN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘIBÀI KĨẼM TRAHỌC PHẦN XUẤT NHẬP CÁNH DU LỊCHGiáng viên: Nguyền Văn ThangNhóm: 2Mà HP: Dĩ.6