KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

ĐAI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM THÁI NGUYÊNHOÀNG THỊ THU HÃNGQUẤN LÝ DẠY HỌC MÔN DỊA LÍ THEO CHUÔNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÔ THÔNG MÓI Ờ CÁC TRƯỜ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc NinhỜNG THPT THÀNH PHÓ BẤC NINH, TÍNH BẤC NINHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2020Số hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông (in - Đ

HTNhttp://lrc.tnu.edu.vnĐAI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM THÁI NGUYÊNHOÀNG THỊ THU HÃNGQUÁN LÝ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ TĨĨEO CHƯƠNG TRĨNH GIÁO DỤC (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

PHÔ THÔNG MỚI 6 CÁC TRƯỜNG THPT THÀNH PHÓ BẤC NINH, TÍNH BẤC NINHNgành: Quàn lý giáo (lục Mã số: 8.14.01.14LUẬN VĂN THẠC Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

ng (lẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị TínhTHÁI NGUYÊN - 2020Số hóa bới Trung (âm Học liệu và Công nghệ (hông (in - ĐHTNhi(p.7/lrc.tnu.cdu.vnLỜI CAM ĐOA

ĐAI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM THÁI NGUYÊNHOÀNG THỊ THU HÃNGQUẤN LÝ DẠY HỌC MÔN DỊA LÍ THEO CHUÔNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÔ THÔNG MÓI Ờ CÁC TRƯỜ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh thực, có nguồn gốc và dược trích dần rò ràng.Thái Nguyên. tháng 8 nám 2020Tác giá luận vănHoàng Thị Thu HằngSố hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công ngh

ệ thông tin - ĐHTNhup://lrc.lnu.edu.vnLỜI CẢM ƠNTôi xin (rân (rọng gửi lời câm ơn tới Ban giám hiệu, phòng Đảo tạo bộ phận Sau dại học, BCN khoa Tâm l (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

ý - Giáo dục. các (hay giáo, có giáo Khoa 'râm lý - giáo dục - Trường Dại học Sư Phạm - Dại học Thái Nguyên đà tạo diều kiện thuận lợi cho lôi Irong q

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

uá (rình học lập. nghiên cứu và hoàn (hành luận vãn của mình.Dặc biệt tôi xin bày to lòng kính trọng và sự biết ơn sâu sác đến PGS.TS. Nguyen Thị l in

ĐAI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM THÁI NGUYÊNHOÀNG THỊ THU HÃNGQUẤN LÝ DẠY HỌC MÔN DỊA LÍ THEO CHUÔNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÔ THÔNG MÓI Ờ CÁC TRƯỜ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninhi xin tri ân sự động viên, khích lệ và ung hộ cua gia đinh, người thân, bạn bè và dong nghiệp dà giúp dờ lôi hoàn ihành luận vãn nãy.rỏi xin trân trọn

g cam ơn!Thái Nguyền, tháng 8 năm 2020 Tác già luận vanHoàng Thị Thu HằngSổ hóa bời Trung tâm Học liệu và Cóng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrv.tini.cd (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Địa Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

u.vnMỤC LỤC

ĐAI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM THÁI NGUYÊNHOÀNG THỊ THU HÃNGQUẤN LÝ DẠY HỌC MÔN DỊA LÍ THEO CHUÔNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÔ THÔNG MÓI Ờ CÁC TRƯỜ

ĐAI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM THÁI NGUYÊNHOÀNG THỊ THU HÃNGQUẤN LÝ DẠY HỌC MÔN DỊA LÍ THEO CHUÔNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÔ THÔNG MÓI Ờ CÁC TRƯỜ