KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         100 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÒ VẤN TÂMTĂNG CƯỜNG CÔNG TẤC THANH TRA, KIỂM TRA THUÉ THEO cơ CHÉ TỤ KHAI, TỤ NỘP TẠT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai ChâuT CHĨ CỤC THUE THÀNH PHÓ L AĨ CHÂULUẬN VÀN THẠC SI THEO ĐỊNH HU ONG ỨNG DỤNGChuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TÉTHÁI NGUYÊN-2016sốhoớ bới Trung tám Học liệu

- DHTN http://vAvw.lrc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÒ VÂN TÂMTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIẾM TR A TH (Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châu

UÉ THEO co CHÉ Tự KHAĨ, Tự Nộp TẠI CHI CỤC THUÉ THÀNH PHÓ LAI CHÂUChuyên ngành: QUÀN I.V KINH Tií Mã số: 60.34.04.10LUẬN VĂN THẠC sỉ THEO ĐỊNH HƯỚNG Ú

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châu

NG DỤNGNgười hưởng dẫn khoa học: I S. NGUYỀN THANH MINHTHÁI NGUYÊN-2016Sốhoở bởi Trung tám Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vniLỜI CAM ĐOANTôi x

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÒ VẤN TÂMTĂNG CƯỜNG CÔNG TẤC THANH TRA, KIỂM TRA THUÉ THEO cơ CHÉ TỤ KHAI, TỤ NỘP TẠT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châug tin chính xác.Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam doan của minh.Thái Nguyên,ngày tháng nám 2016Tác giả luận vănLò Văn TâmSỏ hoó bởi Trung tóm Họ

c liệu - DHTN http://www.lrc.tnu.edu.vniiLỜI CẢM ƠNTrong quá trinh học lập. nghiên cứu và hoàn thành luận van này. (ôi đà nhận được sự quan lâm. giúp (Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châu

đờ tận tinh (ừ phia lập thê và cá nhàn:Tôi xin trân trọng bày tó lòng biot ơn tới tắt cà các thầy, cô giáo trường Đại học Kinh lê và Quan Irị Kinh doa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châu

nh Thái Nguyên. Phòng Dào lạo đà giúp đờ tôi trong quá trinh học tập vả nghiên cứu.Tòi xin bày to lòng biêl on sâu Sỉìc đôi với TS. Nguyễn Thanh Minh,

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÒ VẤN TÂMTĂNG CƯỜNG CÔNG TẤC THANH TRA, KIỂM TRA THUÉ THEO cơ CHÉ TỤ KHAI, TỤ NỘP TẠT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châu, cả nhàn, bạn be. dong nghiệp vả gia dinh dă giúp dờ. tạo diều kiện thuận lợi cho lôi trong quá trinh nghiên cứu đê lài.l ác giáLò Văn râmsỏ hoá bởi

Trung tôm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn (Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Công Tác Thanh Tra, Kiểm Tra Thuế Theo Cơ Chế Tự Khai, Tự Nộp Tại Chi Cục Thuế Thành Phố Lai Châu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHLÒ VẤN TÂMTĂNG CƯỜNG CÔNG TẤC THANH TRA, KIỂM TRA THUÉ THEO cơ CHÉ TỤ KHAI, TỤ NỘP TẠT