KHO THƯ VIỆN 🔎

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         60 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo

. ------------------------BỢ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TÉ ĐÔI NGOẠIKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH............KINH TÊ Đõì NGOẠICHUYÊN DÈ BÁO CÁO THựC T

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seoTẠPPÉ TÀIGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QƯẤ PHÁT TRIÉN DỊCH vụ THÁM ĐỊNH THỰC TRẠNG WEBSITE TẠI CÔNG TY TMIH TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEOGVHD: ThS. NGUYÊN

THỊ VÂN ANHSVTH: TRÂN THỊ QUỲNH MAIMSSV: 1900561LÓP: CĐMATM23BThành phó Hố Chi Minh, tháng 01 năm 2022p~•igBO CÓNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TẼ ĐÔI Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo

NGOẠI KHOA QUÀN TRỊ KINH DOANH............nB»SUiBÙS

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo

ẤM ĐỊNH THỰC TRẠNG WEBSITE TẠI CÔNG TY TNTIII TRUYỀN THÔNG CLICK MEDIA & SEOGVHD: ThS. NGUYỄN THỊ VÂN ANH SVTH: TRÂN THỊ QUỲNH MAI MSSV: 1900561 LÓP:

. ------------------------BỢ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TÉ ĐÔI NGOẠIKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH............KINH TÊ Đõì NGOẠICHUYÊN DÈ BÁO CÁO THựC T

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo Bail Giám Hiệu cùng quý thầy cò Trường Cao Đảng Kinh Te Đối Ngoại, đặc biệt là các thầy cô phu trách khoa Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Marketin

g thương mại đà truyền đat cho em vốn kiến thức chuycn môn về Marketing băng cà lâm huyết cùa mình đế em có thề hoàn thành bài báo cáo thuận lợi hơn.E Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo

m xin gửi lởi câm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Vân Anh đà luôn tận tình hướng dàn. hồ trợ. cùng như nhùng chia sẻ trong buổi thảo luận, họp mặt g

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo

iúp em hiểu và giám thiều được nhiều thiếu sót để em hoàn thành bùi báo cáo tốt nghiệp một cách lốt nhất.Ngoài ra. em cũng xin chân thành cám ơn đến B

. ------------------------BỢ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TÉ ĐÔI NGOẠIKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH............KINH TÊ Đõì NGOẠICHUYÊN DÈ BÁO CÁO THựC T

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seođà cho em có cơ hội được thực tập tại công ly. luôn có nhưng hồ trợ. những lởi khuyên hừu ích cùng như luôn tạo điểu kiên cho em được tiếp cận. làm qu

en dần với thực tế. học hói được nhiều điều để em có thẻ hoàn thành lốt bùi báo cáo cùa mình trong suốt thời gian thực lập lại Công ly.Mặc dù đà có nh Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo

iều cố găng và nỏ lực trong suốt quá trình thực hiện đề lài nhưng vi kiến thức chuyên môn của em còn nhiều hạn chế và bân thân còn (hiếu nhiều kinh ng

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo

hiệm thực tể nên nội dung cùa báo cáo không tránh khói nhùng thiếu sót. kinh mong Thầy cô và Hội Đồng báo vệ đóng góp ỷ kiến đề bài báo cáo của em dượ

. ------------------------BỢ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TÉ ĐÔI NGOẠIKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH............KINH TÊ Đõì NGOẠICHUYÊN DÈ BÁO CÁO THựC T

Đề tài giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển dịch vụ thẩm định thực trạng website tại công ty tnhh truyền thông click media seo.MỤC CÁC CHỪ VIẾT TÁT.......................................VDANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, sơ ĐÒ..................................vi

. ------------------------BỢ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TÉ ĐÔI NGOẠIKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH............KINH TÊ Đõì NGOẠICHUYÊN DÈ BÁO CÁO THựC T