KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         90 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI rỜNG DẠI HỌC Y DƯỢCLÊ NATÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHÁU PHẢN ĂN CỦA HỌC SINH DÂN Tộc THIÉU SỐ TẠI BA TRƯỜNG PHÔ THÔNG DẤN Tộc NỘ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao BằngỘI TRÚ TỈNH CAO BẢNGLUẬN VĂN’ THẠC sĩ Y HỌCTHÁI NGUYÊN - NĂM 2Ơ20DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI”ỜNG DẠI HỌC Y - DượcLÈ NATÌNH TRẠNG DĨNH DƯỠNG VÀ KHẢU PHẢN ĂN

CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIẾU SÓ TẠI BA TRƯỜNG PHÓ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TÌNH CAO BÀNGCHUYÊN NGÀNH: Y HỌC Dự PHÒNG MÃ SỎ: 87.20.163LUẬN VĂN THẠC sĩ Y HỌ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng

CIII ÓNG DAN KHOA HỌC: TS. TRUONG THỊ THỦY DUONGTHÁI NGUYÊN - NĂM 2020LỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Cá

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng

c sổ liệu, kết quà nghiên cứu trong luận vân là tiling thực và chưa từng dược công bố trong bất kỳ dề tài nghiên cứu nào khác.Thái Nguyên. lluíỉĩỊỊ 6

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI rỜNG DẠI HỌC Y DƯỢCLÊ NATÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHÁU PHẢN ĂN CỦA HỌC SINH DÂN Tộc THIÉU SỐ TẠI BA TRƯỜNG PHÔ THÔNG DẤN Tộc NỘ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằngng viên và lạo diêu kiện kịp ihời về nhiêu niặl của các ihây. cô giáo, các anh chị dong nghiệp và của người ihân.Tôi xin (rân irọng cảm ơn Ban Giám hi

ệu. Phòng dào tạo - Bộ phận dào tạo sau dại học và Khoa Y le công cộng - trường Dại học Y Dược - Dại học Thái Nguyên dà tạo mọi diều kiện Irong học lậ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng

p và nghiên cửu khoa học lừ việc irang bị kiên ihửc den ihu ihập và xừ lý so liệu Irong SUÔI ihời gian vừa qua.Tôi xin bày lô lòng kính Irọng và biết

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng

ơn sâu sac lới TS Trương Thị Thủy Dương - Người dà tận lình chi bão. truyền dại kiến thức. kinh nghiệm, dành nhiều ihời gian hướng dần cho lôi trong s

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI rỜNG DẠI HỌC Y DƯỢCLÊ NATÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHÁU PHẢN ĂN CỦA HỌC SINH DÂN Tộc THIÉU SỐ TẠI BA TRƯỜNG PHÔ THÔNG DẤN Tộc NỘ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng hoàn Ihành bân luận vãn này.rỏi xin trân trọng cam ơn kình đạo Sớ Y té. Ban Giám đốc và tập thê cán bộ vicn chức Trung tâm Y tế huyện Hòa An. tinh Ca

o Bằng đà lạo mọi điều kiện cho lôi irong quá trình học lập. nghiên cứu luận vãn tôl nghiệp.l*ôi xin trân trọng cam em lới lànlì đạo Sờ Giáo dục và Dà (Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng

o lạo tinh Cao Bâng, lành đạo và các thầy cô giáo trường phố thông dân tộc nội trú huyện Hòa An. Hà Quang và Thông Nông đà đào điều kiện cho tôi thu t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng

hập sổ liệu dề lài đê lôi hoàn thành được ban luận vãn này.Cuối cùng, tôi xin trân trọng cam ơn gia đinh, đồng nghiệp và những người thân đà luôn sál

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI rỜNG DẠI HỌC Y DƯỢCLÊ NATÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHÁU PHẢN ĂN CỦA HỌC SINH DÂN Tộc THIÉU SỐ TẠI BA TRƯỜNG PHÔ THÔNG DẤN Tộc NỘ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao BằngDANH MỤC CÁC CHỨ MÉT TÁTBMI : Body Mass Index (Chi sổ khối cơ the)CN: Càn nặngCC: Chiểu caoLì 1 p: Lương thực thựcphàm.NCHS: National CentralHealth St

atistic (Luận Văn Thạc Sĩ) Tình Trạng Dinh Dưỡng Và Khẩu Phần Ăn Của Học Sinh Dân Tộc Thiểu Số Tại Ba Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh Cao Bằng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRI rỜNG DẠI HỌC Y DƯỢCLÊ NATÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHÁU PHẢN ĂN CỦA HỌC SINH DÂN Tộc THIÉU SỐ TẠI BA TRƯỜNG PHÔ THÔNG DẤN Tộc NỘ