KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         120 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•_____ •NGUYÊN THỊ HÃITÓ CHỨC HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA VÈ TỎNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN cừ TRONG DẠY HỌC LỊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc NinhỊCH SỬ VIỆT NAM LÓP 12 Ở TRƯỜNG THPT THỊ XÃ Tư SƠN TỈNH BÁC NINHLUẬN VĂN THẠC sĩ LỊCH sửTHÁI NGUYÊN - 2020Sô hóa bới Trung lâm Học liệu và Công nghệ t

hông tin - ĐHTNhwp^/lrc.intixxhivnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM ________•__• _ _ •NGUYỀN THỊ HẢITO CHỨC HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA VÈ TONG BÍ TH (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh

Ư NGUYÊN VÃN cừ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 Ở TRƯỜNG THPT THỊ XÃ TÙ SƠN TỈNH BÁC NINHNgành: LỊCH sử VIỆT NAM Mâ ngành: 8.22.90.13LUẠN VÃN TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh

ẠC sỉ LỊCH sửNgười hướng dẫn khoa học: TS. Nghiêm Thị Hài YếnTHÁI NGUYÊN - 2020Sô hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNlutp://lrv.t

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•_____ •NGUYÊN THỊ HÃITÓ CHỨC HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA VÈ TỎNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN cừ TRONG DẠY HỌC LỊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninham lớp 12 ờ trường THPT Thị xà Tù Sơn tmh Bàc Ninh" dưới sự hướng dần của TS. Nghiêm Thị Hai Yên là kèl qua nghiên cứu cua cá nhân lôi. kêl qua nghiên

cứu trong luận vãn là trung thực chưa dược công bo.Thái Nguyên, thảng 6 Hãm 2020Tác giá luận vãnNguyễn Thị HàiSố hóa bời Trung tâm Học liệu và Công n (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh

ghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.ei.hi.vnLỜI CẢM ƠNTrong quá trinh thực hiện đê tài. tỏi đà nhận được sự giúp đờ nhiệt tinh và sự đóng góp quý báu c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh

ua nhiều cá nhân và tập thê đã tạo điều kiện thuận lợi đê tôi hoàn thành luận văn.Tôi xin tràn trọng gừi lời câm ơn tới TS. Nghiêm Thị Hai Yến - người

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•_____ •NGUYÊN THỊ HÃITÓ CHỨC HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA VÈ TỎNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN cừ TRONG DẠY HỌC LỊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh Khoa Lịch sử, Phòng Sau đại học cũa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thãi Nguyên đà nhiệt tinh giáng dạy. giúp đờ tòi hoàn thành khoá học.Câm ơn gia

đình, bạn bê. đồng nghiệp đã khuyến khích động viên lôi trong suỏt quá trinh học tập. nghiên cứu.Thái Nguyên, tháng 6 năm 2020Tác già luận vãnNguyễn T (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Về Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ Trong Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Lớp 12 Ở Trường Thpt Thị Xã Từ Sơn Tỉnh Bắc Ninh

hị Hãisố hóa bời Trang tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhup://lrc.tnu.edn.vn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•_____ •NGUYÊN THỊ HÃITÓ CHỨC HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA VÈ TỎNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN cừ TRONG DẠY HỌC LỊ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•_____ •NGUYÊN THỊ HÃITÓ CHỨC HOẠT DỌNG NGOẠI KHÓA VÈ TỎNG BÍ THƯ NGUYÊN VĂN cừ TRONG DẠY HỌC LỊ