KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         85 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIHOÀNG HAI QCÝVAI TRÒ CỦA VIỆN KIÉM SÁT NHÂN DÂN TRONG BẤO VỆ QUYÊN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao BằngM TỪ THựC TIỀN TỈNH CAO BÀNGNgành: Luật Hiên pháp và Luật hành chính Mã số: 8.38.01.02LLẬN VÀN THẠC sì LUẬT IIIẺN PHẤP VÀ LLẬT HÀNH CHÍMINGƯỜI HƯỚNG D

ẤN KHOA HỌC:PGS.TS Vù Công GiaoHà Nội - 2020LỜI CAM DOANTói xin cam đoan đày là công trình nghiên cứu cua riêng (ôi.Các so liệu, kct quá nêu trong luậ (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

n vân lã trung thực, có nguồn goc rò ràng và đưực trích dan đày đu theo quy định.l ác giãHoàng Hãi QuýMỤC LỤCTrang MỞ ĐẢU1Chirưng 1: NHƯNG VÂN DÊ LÝ L

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

UẬN VÊ VAI TRỘ CỦA VIỆN KIÊM SÁT NIIAN DÂN TRONG VIỆC BÀO VỆ Ql YÊN CÙA NGƯỜI BỊ TẠM GIAM.‘*’ ■7ỉ. 1. Khái niệm bâo vệ quyên cùa người bị tạm giam.71.

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIHOÀNG HAI QCÝVAI TRÒ CỦA VIỆN KIÉM SÁT NHÂN DÂN TRONG BẤO VỆ QUYÊN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằngyên cùa người bị lạm giam.26Chirưng 2: mực TRẠNG THỤC HIỆN VAI TRÒ CÙA VIỆN K1ÉM SÁT NHÂN DÂN TÌNH CAO RÀNG TRONG VTF.C BÃO VẸ ỌITYẼN CỦA NGƯỜI bị tạm

giam2.1.Các yêu tò tác động đèn việc thực hiện vai trò bao vệ quyên cuangười bị tạm giam của Viện kiêm sát nhân dân tinh Cao Bang342.2.Thực trạng vai (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

trò của Viện kiêm sát nhân dân tinh Cao Bảng trong việc bao vệ quyên cùa người bị lạm giam2.3.Đánh giá kêt quả và hạn chê. nguyên nhàn cua hạn chê tr

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

ong việc thực hiện vai trò bào vệ quyền cua người bị tạm giam của Viện Kiểmsát Nhân dân tinh Cao Đẳng.50Chtrong 3: QUAN ĐIẺM.GIÀI PHÁP BÀO ĐẤM VAI TRÒ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIHOÀNG HAI QCÝVAI TRÒ CỦA VIỆN KIÉM SÁT NHÂN DÂN TRONG BẤO VỆ QUYÊN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIAM

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằngnhân dântrong việc bao vệ quyên cùa người bị lạm giam, lừ thực tiền tinh Cao Bằng.603.2.Giãi pháp bão dâm vai trò của Viện kiêm sát nhân dân trong việ

c bao vệ quyên cua người bị lạm giam, lừ thực liễn tinh CaoBang63KÉT T.UẠN76DANH MỤC TÀI LIỆU THAM K11ÀO77DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TÁT (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trong Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Tạm Giam Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỌIHOÀNG HAI QCÝVAI TRÒ CỦA VIỆN KIÉM SÁT NHÂN DÂN TRONG BẤO VỆ QUYÊN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIAM