KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chứa Mại Dâm Từ Thực Tiễn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chứa Mại Dâm Từ Thực Tiễn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chứa Mại Dâm Từ Thực Tiễn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌIDẠNG ĨIÒNG SƠNTỘI CHỨA MẠI DÂM TỪ THựC TIỀN TẠI THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINHLUẬN VĂN THẠC sĩ LU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chứa Mại Dâm Từ Thực Tiễn Tại Thành Phố Hồ Chí MinhUẬT HỌCHÀ NỘI - 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC MÊN KHOA HỌC XÃ HỘIDẠNG HÒNG SƠNTỘI CHỨA MẠI DÂM TỪ THựC TIỀNTẠI THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHỉN

gành: Luật hình sự và tô tụng hình sự Mả số: 8.38.01.04LUẬN VÀN THẠC sĩ LUẬT HỌCNgười hướng dẫn khoa học: GS.TS. VÕ KHÁNH VINHHÀ NỘI - 2020LỜI CAM ĐOA (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chứa Mại Dâm Từ Thực Tiễn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

NTôi xin cam đoan luận van ìà công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết luận nêu trong luận vãn chưa dược công bổ trong bất kỳ cóng trình nào khác.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chứa Mại Dâm Từ Thực Tiễn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Các .vô liệu, ví (lự và trích dan trong luận vân dòm bao tinh chính xác. rin cậy và trung thực.Thành phổ Hồ Chi Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2020Tác gi

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌIDẠNG ĨIÒNG SƠNTỘI CHỨA MẠI DÂM TỪ THựC TIỀN TẠI THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINHLUẬN VĂN THẠC sĩ LU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chứa Mại Dâm Từ Thực Tiễn Tại Thành Phố Hồ Chí Minhmại dâm131.2.Lích sir hình thành và phát triển các quy định về lội chứa mại dám theo phápluật hình sự Việt Nam đến trước khi ban hành Bộ luật Hình sự

nám 2015221.3.Pháp luật hình sự hình sự cua một số nước về tội chứa mại dâm29Chương 2: PĨĨĂPI.ƯẬT ĨĨÌNĨĨ SựỉĩĩÊN HÀNH VE TỘT CĨỈỬA MẠT DẦMVÀ THỰC ÌÌÉN (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chứa Mại Dâm Từ Thực Tiễn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

ÁP DỤNG TẠI THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH352.1.Quy dinh của Bộ luật ĩ Tình sự hiện hành về Lội chứa mại dâm352.2.Thực tiền thụ áp dụng quy định cua Bộ luật H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chứa Mại Dâm Từ Thực Tiễn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

ình sự về tội chứa mại dâmlại Thành pho ĩ To Chí Minh55Chương 3: CÁC GIẢI PHÁI’ BAO DÁM ÁP DỤNG DỨNG QUY DỊNH VẺ TỘT CHỨA MẠI DÂM703.1.Hoàn thiện quy

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌIDẠNG ĨIÒNG SƠNTỘI CHỨA MẠI DÂM TỪ THựC TIỀN TẠI THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINHLUẬN VĂN THẠC sĩ LU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chứa Mại Dâm Từ Thực Tiễn Tại Thành Phố Hồ Chí Minhm áp dụng quy định cùa Bộ luật Hình sự về tội chứa

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌIDẠNG ĨIÒNG SƠNTỘI CHỨA MẠI DÂM TỪ THựC TIỀN TẠI THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINHLUẬN VĂN THẠC sĩ LU