KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIDẠNG ĐỨC CHINHTỌI CƯỚP TÀI SẢN TƯTHựC TIỀN THÀNH PHO ĐÀ NẢNGLl ĂN VÀN THẠC Sĩ LIẠT HỌCHÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng NỘI - năm 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIDẠNG ĐỨC CHINHTỌI CƯỚP TÀI SẢN TƯTHựC TIỀN THÀNH PHÔ ĐÀ NẰNGChuyên ngành :

Luật Hình sự và Tố tụng Hình sựMả số:8.38.01.04NGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA HỌC: TS. NGlYÈN THỊ THANH THÌ YHÀ NỘI - năm 2020LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan dây (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

là công trinh do tôi tự nghiên cứu: các số liệu trong Luận vãn có cơ sờ rò ràng và trung thực. Kct luận của luận văn chưa từng được công bố trong các

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

công trinh khác.l ác già luận vãnĐặng Đức ChínhMỤC LỤCMỜ ĐÂU....................................................1( HƯƠNG 1. NHƯNG VÁN DẺ LÝ LUẬN VÀ PH

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIDẠNG ĐỨC CHINHTỌI CƯỚP TÀI SẢN TƯTHựC TIỀN THÀNH PHO ĐÀ NẢNGLl ĂN VÀN THẠC Sĩ LIẠT HỌCHÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵngrror! Bookmark not del1.2.Khái niệm vã các dấu hiệu pháp lý cùa tội cướp tài sãnError! Bookmark not defined.1.3.Phân biệt lội cướp lài sân với mội số

lội phạm xàm phạm sở hừu khácError! Bookmark nCHƯƠNG 2. Tllực TIÊN ÁP DỤNG PHÁP LUẶT HÌNH sự VẺ TỌI('ƯỚP TÀI SẤN TRÊN DỊ A BÀN THÀNH PHÓ DÀ NÀNGError! (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

Bookmark not define2.1.Tinh hình tội cướp tài san trên dịa bân thảnh phố Đà NăngErrorỉ Bookmark not defined.2.2.Nhùng thuận lại, khó khăn irong định

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

lội danh và quycl định hĩnh phạl đôi với tội cướp ĩãi san trên dịa bân thành phố Đã Nang Error! Bookmark not defined.CHƯƠNG 3. CÁC VÊl! CẤU VÃ GIẢI PH

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIDẠNG ĐỨC CHINHTỌI CƯỚP TÀI SẢN TƯTHựC TIỀN THÀNH PHO ĐÀ NẢNGLl ĂN VÀN THẠC Sĩ LIẠT HỌCHÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵngêu cằu dối với hoạt dộng áp dụng pháp luật hinh sự về tội cướp tài sánError! Bookm3.2.Các giãi pháp góp phần nàng cao hiệu quá áp dụng pháp luậl hĩnh

sự về lộicướp tài săn.........................Error! Bookmark not defined.3.3.Nhóm các giãi pháp khác.........Error! Bookmark not defined. (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cướp Tài Sản Từ Thực Tiễn Thành Phố Đà Nẵng

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIDẠNG ĐỨC CHINHTỌI CƯỚP TÀI SẢN TƯTHựC TIỀN THÀNH PHO ĐÀ NẢNGLl ĂN VÀN THẠC Sĩ LIẠT HỌCHÀ