KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         73 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

VIỆN HÂN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM nọc VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DÌNII THÀNHTÔI ĐÁNH BẠC TỪ THựC TIẾN TỈNH BẮC NINHLUẠN VÃN THẠC sĩLUẬT HÌNH Sự VÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc NinhÀ TỎ TUNG HÌNH sựHÀ NỌI. 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •NGUYÊN DÌNII THÀNHTỘI ĐÁNH BẠC TÙ THỤC TIÉN TỈNH BẤC

NINHNgành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự Mã số: 8.38.01.04NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC:PGS.TS. CAO THỊ OANHHÀ NỘI, 2020LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan Luậ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

n văn là công trinh nghiên cứu cùa riêng tôi. Các kết quá nêu trong Luận vân chưa dược công bó trong bat kỳ công trinh nào khác. Các sò liệu, vi dụ vã

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

trích dần trong Luận vãn đâm bảo tính chinh xác, tin cậy và trung thực. Tôi đà hoàn (hành lât cà các mòn học và đà thanh toán (âl ca các nghía vụ lài

VIỆN HÂN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM nọc VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DÌNII THÀNHTÔI ĐÁNH BẠC TỪ THựC TIẾN TỈNH BẮC NINHLUẠN VÃN THẠC sĩLUẬT HÌNH Sự VÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh.............................................1Chương I........................................................7NHƯNG VÂN DẺ LÝ LUẬN VẺ TỘI ĐÁNH BẠC...

.........................7THEO PHÁP LUẬTHÌNH sự VIỆT NAM..............................71.1.Khái niệm vả các dấu hiệu pháp lý tội đánh bạc............. (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

71.2.Khái quát lịch sư hình thành và phát triên cùa pháp luật hình sự Việt Namvê tội đánh bạc......................................................151

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

.3.Tội đánh bạc trong pháp luật hình sự một số nước trôn the giới..20Chương 2................................................... 25THỰC TIẾN XÉT Xứ

VIỆN HÂN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM nọc VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DÌNII THÀNHTÔI ĐÁNH BẠC TỪ THựC TIẾN TỈNH BẮC NINHLUẠN VÃN THẠC sĩLUẬT HÌNH Sự VÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninhạc với lội lô chức đánh bạc hoặc gá bạc.....372.3.T11ỰC tiền xét xư tội đánh bạc trên địa bàn linh Bắc Ninh.402.4.Nhừng vướng mắc khi xét xừ tội dánh

bạc...................45Chương 3..................................................... 51GIAI PHÁP NÂNG CAO CHÂT LƯỢNG XẼT xừ......................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Đánh Bạc Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

........51

VIỆN HÂN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM nọc VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DÌNII THÀNHTÔI ĐÁNH BẠC TỪ THựC TIẾN TỈNH BẮC NINHLUẠN VÃN THẠC sĩLUẬT HÌNH Sự VÀ

VIỆN HÂN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM nọc VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN DÌNII THÀNHTÔI ĐÁNH BẠC TỪ THựC TIẾN TỈNH BẮC NINHLUẠN VÃN THẠC sĩLUẬT HÌNH Sự VÀ