KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIPHAN ĐÌNH DŨNGTỌI C Ó Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TON HẠI CHO SỨC KHÓE CỬA NGƯỜI KHÁC TRÊN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng NgừaN ĐỊA BÀN TĨNH QUẢNG NAM: TỈNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIẸN, PHÒNG NGỪALUẬN VÃN THẠC sĩ LUẬT HỌCHÀ NỘI, năm 2020 ______ ■VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘ

I VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIPHAN ĐÌNH DŨNGTỘI C Ó Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TON HẠI C HO SỨC KHOE CỦA NGƯỜI KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM: T (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

ÌNH HÌNH, NGUYÊN NHẤN VÀ ĐIẺU KIỆN, PHÒNG NGỪ AChuyên ngành : Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số : 8 38 01 05NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS. TS

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

. PHẠM VÀN TỈNHHÀ NỘI, nìim 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam doan rang số liệu và kết qua nghiên cứu trong Luận vãn thạc sì luật học “Tội cồ ý gây thương r

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIPHAN ĐÌNH DŨNGTỌI C Ó Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TON HẠI CHO SỨC KHÓE CỬA NGƯỜI KHÁC TRÊN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa và không trung lặp với các dề tài khác trong cùng lình vực. Các thông tin. tài liệu trình bày trong luận văn đà được ghi rò nguồn góc. Luận vãn này l

ã công trinh nghiên cửu cũa cã nhân tỏi dưới sự hướng dần khoa học cũa PGS.TS. Phạm Vãn Tinh.'l ôi xin hoàn loàn chịu trách nhiệm về nghicn cứu cùa mì (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

nh.Quáng Nam. ngày tháng năm 2020 Tác giá luận vânPhan Đình DũngLÒI C ẤM ƠNĐê hoàn thành khóa học và luận văn thạc sĩ luật học. chuyên ngành Tội phạm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

học và phòng ngừa lội phạm của minh, trước hết lòi xin chân thành câm ơn đen ban giám đòc, các khoa, phòng và quỷ thây, cô trong Hoc viện Khoa hoc xà

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIPHAN ĐÌNH DŨNGTỌI C Ó Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TON HẠI CHO SỨC KHÓE CỬA NGƯỜI KHÁC TRÊN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa PGS.TS. Phạm Văn Tinh, người đà trực tiếp hướng dần, đinh hướng chuyên môn. quan tâm giúp đờ tận tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong quá t

rình thực hiện luận vân.Tôi cùng xin bày tó lòng biết ơn sâu sắc đèn gia đinh đà tạo mọi điêu kiện tốt nhất để tòi có thể hoàn thành lốt mọi còng việc (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

trong quá trinh thực hiện luận văn. Bèn cạnh đó. tôi cùng gỡi lời câm ơn cúa mình đến cơ quan Trường Trung cấp Cánh sát nhân dàn V. TAND tinh Quãng N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

am. Công an tinh Quãng Nam. bạn bê. đồng nghiệp đà luôn quan tâm. tạo mọi điều kiện, chia sè. động viên tôi suốt thời gian học tập vã thực hiện luận v

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIPHAN ĐÌNH DŨNGTỌI C Ó Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TON HẠI CHO SỨC KHÓE CỬA NGƯỜI KHÁC TRÊN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừacô và bạn bẽ.MỤC LỤC.MỜ DẤU.....................................................ICHƯƠNG 1: TĨNH HÌNH TỘI CÓ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẠC GÃY TON' HẠI CHO SỨ

C KHỎE CỦA NGƯỜI KHẤC TRÊN ĐỊA BÀN TÍNH QUÁNG NAM TƯ NĂM 2015 ĐEN NĂM 2019..........................81.1.Phàn hiện cúa lình hình lội CYGTT hoặc gây lò (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

n hại cho sức khóc của ngườikhác trên dịa bàn tinh Quáng Nam............................81.2.Phân ân của linh hình lội CYGTT hoặc gây lòn hại cho sức

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa

khóc của ngườikhác trên dịa bân tinh Quãng Nam tử nàni 2015 dến năm 2019.31CHƯƠNG 2: NGUYÊN NHẤN VÀ ĐIÉU KIẸN CỦA TÌNH HÌNH TỌI CỎ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH H

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIPHAN ĐÌNH DŨNGTỌI C Ó Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TON HẠI CHO SỨC KHÓE CỬA NGƯỜI KHÁC TRÊN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Cố Ý Gây Thương Tích Hoặc Gây Tổn Hại Cho Sức Khỏe Của Người Khác Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Nam Tình Hình, Nguyên Nhân Và Điều Kiện, Phòng Ngừa Nam.........372.2.Những yểu tổ tiêu cực thuộc về chú thể tội CYGTT hoặc gày tổn hại cho sửc

VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIPHAN ĐÌNH DŨNGTỌI C Ó Ý GÂY THƯƠNG TÍCH HOẶC GÂY TON HẠI CHO SỨC KHÓE CỬA NGƯỜI KHÁC TRÊN