KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THÌ Y DƯƠNGXÂY DựNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THEO QUAN ĐIẺM LÁY TRẺ LÀM TRƯNG TÂM TẠI CÁC TRƯỜNG MÀM NON Ỏ T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng NinhTHÀNH PHÓ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINHLUÂN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bới Trung tâm HộC liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp:

//lrc.tnii.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM ________•__•______•PHẠM THÌ Y DƯƠNGXÂY DỤNG MÒI TRƯỜNG GIÁO Dực THEO QUAN DIẼM LẤY TRẺ LÀM (Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

TRUNG TÂM TẠI CÁC TRƯỜNG MÀM NON Ở THÀNH PHÓ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINHNgành: Quàn lý giáo dục Mã so: 8.14.01.14LUẬN VĂN thạc: Sĩ khoa học GIÁO DỤCNgười

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

hướng dẩn khoa học: TS. LÊ THUỲ LINHTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bời Trung lâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.nnt.edu.vnLỜI CAM DOANrỏi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THÌ Y DƯƠNGXÂY DựNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THEO QUAN ĐIẺM LÁY TRẺ LÀM TRƯNG TÂM TẠI CÁC TRƯỜNG MÀM NON Ỏ T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninhuận vân lả do tôi tự lìm hiêu. nghiên cửu. dùc kết và phân lích mội cách irưng thực, phù hợp với tình hình thực tế.Các so liệu, kcl quả nêu Irong luận

vãn là trung thực và chưa từng dược công bố trong bắt kỳ công trình nào khác.Thái Nguyên, tháng 11 ìỉíhn 2019Tác giã luận vănPhạmThùy DưoìigSỗ hớa bớ (Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

i Trung tâin I lợc liệu và Công nghệ thông tin - ĐI ỉ I Nhttp://lrc.init.edu.vnLỜI CẤM ONTrong snot quá trinh học tập và hoàn thành luận vãn này, tỏi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

đã nhận được sự hướng (lan. giúp dở quý bâu cùa các thây cô, các anh chị. các em và các bạn. Với lòng kinh trọng và biết ơn sáu sac tòi xin dược bây t

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THÌ Y DƯƠNGXÂY DựNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THEO QUAN ĐIẺM LÁY TRẺ LÀM TRƯNG TÂM TẠI CÁC TRƯỜNG MÀM NON Ỏ T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninhhuận lợi giúp dờ tôi trong quá trình học tập và hoàn thành luận vãn.Tiên sĩ Lê Thủy Lình, người dã het lòng giúp đờ, hưởng dan.dộng viên và tạo mọi di

êu kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận vởn tot nghiệp.Xin già lời câm ơn tới bạn bè. các anh chị em trong lớp đã dộ (Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

ng viên và giúp dờ tôi trong những lúc tói gặp khó khản.Xin chân thành câm ơn bố mẹ anh chị em và đỏng nghiệp luôn ờ bên cạnh dộng viên và giúp dờ tôi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Môi Trường Giáo Dục Theo Quan Điểm Lấy Trẻ Làm Trung Tâm Tại Các Trường Mầm Non Ở Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

học tập làm việc và hoàn thành luận van..Thái Nguyên, tháng ì ì năm 2019 Tác giáPhạm Thùy DưongSổ hóa bới Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin -

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THÌ Y DƯƠNGXÂY DựNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THEO QUAN ĐIẺM LÁY TRẺ LÀM TRƯNG TÂM TẠI CÁC TRƯỜNG MÀM NON Ỏ T

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMPHẠM THÌ Y DƯƠNGXÂY DựNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THEO QUAN ĐIẺM LÁY TRẺ LÀM TRƯNG TÂM TẠI CÁC TRƯỜNG MÀM NON Ỏ T