KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         75 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 













Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

VIỆN HÁN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌITRƯƠNG HÒNG THẲNGxử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH Vực VÀN HÓA TỪ THựC TIỀN TỈNH CAO B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao BằngBANGNgành: Luật hiến pháp và Luật hành chính Mă số: 8.38.01.02LUẬN VĂN THẠC SÌ LUẬT HIỀN PHẤP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNHNGƯỜI HƯỚNG DẰN KHOA HỌC: TS. VỠ KHÁNH

.MINHHà Nội -2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trinh nghiên c ứu cùa riêng lôi. Các số liệu, két quá nêu trong luận van là trung thực vù c (Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

ó nguồn gồc trích dần rõ ràng. Nhừng kết ìiiận khoa học cùa luận vân chưa từng dược còng bồ trong bất cữ công trình nào.Tác giả luận vânTRƯƠNG HÒNG TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

ẮNGDANH MỤC TÌ' MÉT TÁTì ừ đirợc viêt tat •Từ viết tắtVăn hóa. Thể thao và Du lịchVH1TDLVi phạm hành chinhVPIỈCUy ban Nhân dần(JBNDQuan lý Nhà nướcQLN

VIỆN HÁN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌITRƯƠNG HÒNG THẲNGxử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH Vực VÀN HÓA TỪ THựC TIỀN TỈNH CAO B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng LÝ LI ẠN VÈ xứ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực VĂN HÓA.................................6I.I. Khái niệm, dặc diem, vai trò của xử lý VPIIC trong

lình vực văn hóa.61.2.Thâm quyên, nội dung, hình thức, biện pháp xư phạt VPHC trong lìnhvực Vãn hóa.................................................17 (Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

1.3.Các yêu lô anh hường đèn xư lý VPHC trong lình vực vãn hỏa...........24CHƯƠNG 2. TH ực TRẠNG XƯI.Ý VI PHẠM HÀM! CHÍNH TRONG LĨNH vực VÃN HÓA TẠI T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

ÍNH CAO BẢNG....................282.1.Các yêu lô anh hương đèn xư lý VPHC trong lình vực Van hóa trên địabàn linh Cao Bang............................

VIỆN HÁN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌITRƯƠNG HÒNG THẲNGxử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH Vực VÀN HÓA TỪ THựC TIỀN TỈNH CAO B

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằngrên dịa bàn tinhCao Bang....................................................55CHƯƠNG 3. QUAN DIẺM VÀ GIẢI PHẤP TÁNG CƯỜNG XƯ LÝ M PHẠM HÀNH CHÍNH TRON

G I.ÌNH Vực VẤN HÓA 1 RÊN ĐỊA BÀN TÍNH CAO BẢNG...........................................603.1.Nhu câu lâng cường hiệu qua xư lý VPHC trong lĩnh vực (Luận Văn Thạc Sĩ) Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Văn Hóa Từ Thực Tiễn Tỉnh Cao Bằng

Vân hóa trêndịa bàn tinh Cao Bang.....................................................60

VIỆN HÁN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌITRƯƠNG HÒNG THẲNGxử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH Vực VÀN HÓA TỪ THựC TIỀN TỈNH CAO B

VIỆN HÁN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỌITRƯƠNG HÒNG THẲNGxử LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH Vực VÀN HÓA TỪ THựC TIỀN TỈNH CAO B