KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         105 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẶP IIẤI PHÒNG • • •HOÀNG HẢI ANMỌT SỎ BIẸN PHẤP HOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUĂN LÝ RLT RO TRONG THÙ I ỤC HÀI QUAN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng DIỆN TƯ VÀ THÔNG QUAN Tư DỌNG VNAC c SAC IS TẠI c ục HAI QUANTHÀNH PIIO HẢI PHÒNGLUẬN VĂN THẠC sĩNGÀNH QUÀN TRỊ KINH DOANHCHUYỀN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH

DOANH MÀ SỐ: 60 34 01 02NGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Thị MyLỜI CAM ĐOANLuận văn “Một số biện pháp hoàn thiện công tác Quản lý rủi ro trong th (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng

u tục hái quan điện tù và thông quan tụ động VyiACCS/VClS tại Cục Hãi quan thành phô Hải Phòng" là còng trinh nghiên cứu của riêng tòi. Các số liệu và

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng

kèl qua trong luận vãn là do chính tòi tự thu thập, vận dụng kiên thức dà học vả trao dôi với giáo viên hướng dần dê hoàn thành.Hài Phòng, ngày 26 th

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẶP IIẤI PHÒNG • • •HOÀNG HẢI ANMỌT SỎ BIẸN PHẤP HOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUĂN LÝ RLT RO TRONG THÙ I ỤC HÀI QUAN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòngo học ớ trường Đại học Dân lập Hải Phòng.Tiếp theo, lòi xin gưi lời cam cm chân thành nhất lới tiến sỳ Nguyễn Thị Mv - người dà tận tinh hướng dần tòi

trong suốt quá trinh lâm luận văn.'íôi cùng xin gưi lời cam ơn chân linh lới lành đạo Cục Hai quan thành pho 1 lãi Phòng dă tạo diêu kiện cho tôi dượ (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng

c tham gia theo học tại trường Bại học Dân lập Hai Phòng: cam ơn các đông nghiệp đà ho Irự. cung càp thông tin. so liệu giúp tôi hoãn thiện dược bài l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng

uận vãn của minh.Xin Iran Irọng cam ơn!Ị lai Phờnỵ, ngày 26 ỉìiáng 10 năm 2017Học viênHoàng Hài AnivMỤC LỤCLỜI CAM DO AN..............................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẶP IIẤI PHÒNG • • •HOÀNG HẢI ANMỌT SỎ BIẸN PHẤP HOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUĂN LÝ RLT RO TRONG THÙ I ỤC HÀI QUAN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng....viiiDANH MỰC Sơ Dỏ...................................................ixDANH MỤC CÁC BẢNG.................................................XPHÂN MỚ

DÂU.......................................................1Cl 1ƠƠNG I Cơ SỠ LÝ LUẬN VE QUÀN LÝ RỦI Rơ TRONG TÔ CIIỬC41.1.Khái niệm rủi ro. quan lý nìi (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Biện Pháp Hoàn Thiện Công Tác Quản Lý Rủi Ro Trong Thủ Tục Hải Quan Điện Tử Và Thông Quan Tự Động Vnaccs Vcis Tại Cục Hải Quan Thành Phố Hải Phòng

ro và nguyên tăc trong quan lý rui ro.41.1.1 .Khái niệm VC rủi ro........................................4

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẶP IIẤI PHÒNG • • •HOÀNG HẢI ANMỌT SỎ BIẸN PHẤP HOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUĂN LÝ RLT RO TRONG THÙ I ỤC HÀI QUAN

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẶP IIẤI PHÒNG • • •HOÀNG HẢI ANMỌT SỎ BIẸN PHẤP HOÀN THIỆN C ÔNG TÁC QUĂN LÝ RLT RO TRONG THÙ I ỤC HÀI QUAN