KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         114 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYEN THỊ KIM HOAXÂY DỰNG HẸ THÔNG BÀI TẬP PHẤT TRIEN NẢNG Lực GIAO TIÉP C HO HỌC SINH LỚP 4 DÂN rọc TÀY TỈ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và CâuỈNH C AO BÀNG TRONG PHÂN -MÔN LUYỆN TƯ VÀ CÂULUẬN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ

KIM HOAXÂY DỤNG HẸ THÔNG BÀI TẠP PHÁT TRIÈN NẢNG Lực GIAO TIÉP C HO HỌC SINH LỚP 4 DÂN Tộc TÀY TĨNH C AO BANG TRON G PHẢN MÔN LUYỆN TƯ VÀ CÂUNgành: Gi (Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu

áo dục học (Giáo dục Tiêu học) Mã số: 8 14 01 01LUẬN VÃN THẠC si KHOA HỌC GIÁO DỤCNgirừi htrứng (lẫn khoa học'. TS Đặng Thị Lệ TâmTHÁI NGUYÊN - 2020LỜ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu

I CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. các số liệu và kêt quã nghiên cứu trong luận văn là tiling thực và có nguỏn gôc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYEN THỊ KIM HOAXÂY DỰNG HẸ THÔNG BÀI TẬP PHẤT TRIEN NẢNG Lực GIAO TIÉP C HO HỌC SINH LỚP 4 DÂN rọc TÀY TỈ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câuuyền Thị Kim HoaLỜI CẢM ƠNTrước hết. tỏi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sac đên TS.Đặng Thị Lệ Tâm. người đã tận tâm. nỉiiệt tinh chi bao tôi trong suốt qu

á trình nghiên cứu và hoàn thành đê tài này.Xin tràn trọng cam ơn các thầy, cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học -Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đà tạo (Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu

mọi điêu kiện thuận lợi trong suốt thời gian tôi học tập và nghiên cứu tại đây.Tòi cùng xin chân thành câm ơn sự hợp tác. giúp đờ của các thây cỏ giáo

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu

và các em học sinh trường Tiểu học Hạ Thôn: trưởng Tiêu học Xuân Hoà. huyện Hà Quàng, tinh Cao Băng; trường Tiêu học Vĩnh Quang; trường Tiêu học Hợp

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYEN THỊ KIM HOAXÂY DỰNG HẸ THÔNG BÀI TẬP PHẤT TRIEN NẢNG Lực GIAO TIÉP C HO HỌC SINH LỚP 4 DÂN rọc TÀY TỈ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câung hệ thông bài tập phát triên nàng lire giao tiêp cho học sình lóp 4 (lân tộc Tày tình Cao Băng trong phân môn Luyện từ và câu" tỏi dà sư dụng, kê th

ừa có chọn lọc các nghiên cứu cúa các tác giá đi trước, dòng thời nhận dược sự quan tàm. chì bao của các thày, cô giáo đà giúp đờ tỏi trong quá trình (Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu

hoàn thành đẻ tài.Mặc dù đã có nhiều co găng và nỗ lực dê hoàn thành tot đê tài nhưng chãc chân sê không tránh khỏi nhùng thiêu sót. Kinh mong nhận dư

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu

ợc sự chi bao. đóng góp của các thầy, cô giáo và các bạn. Tôi xin chân thành câm ơn!Thái Nguyên, tháng 6 nởỉn 2020Tác già để tàiNguyền Thị Kim HoaiiMỤ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYEN THỊ KIM HOAXÂY DỰNG HẸ THÔNG BÀI TẬP PHẤT TRIEN NẢNG Lực GIAO TIÉP C HO HỌC SINH LỚP 4 DÂN rọc TÀY TỈ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu.....................................................iiiBăng quy ước viet tat.............................................VDanh mục các bâng, biêu đồ.

......................................viMỜ ĐÀU............................................................1 (Luận Văn Thạc Sĩ) Xây Dựng Hệ Thống Bài Tập Phát Triển Năng Lực Giao Tiếp Cho Học Sinh Lớp 4 Dân Tộc Tày Tỉnh Cao Bằng Trong Phân Môn Luyện Từ Và Câu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYEN THỊ KIM HOAXÂY DỰNG HẸ THÔNG BÀI TẬP PHẤT TRIEN NẢNG Lực GIAO TIÉP C HO HỌC SINH LỚP 4 DÂN rọc TÀY TỈ