KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC sưPHẠMTRỊNH THỊ DUNGTỏ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH sử VIỆT NAM Ó TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÒ THÔNG THÀNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng NinhH PHÓ CÁM PHẢ TÍNH QUẢNG NINHLUẬN VĂN THẠC sì LỊCH sủTHÁI NGUYÊN - 2(119SỐ hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.

vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC' sư PHẠMTRỊNH THỊ DUNGTỎ CHÚC HOẠT ĐỌNG TRẤ1 NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH sử VIỆT NAM O TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHỎ THÔNG TH (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh

ÀNH PHÓ CÁM PHẢ TỈNH QUẢNG NINHNgành: Lịch sử Việt Nam Mà số: 8229013LUẬN VĂN THẠC sĩ LỊCH sửNgưòi hirÓTig dần khoa học: TS. LÊ THỊ THU Hl ONGTHÁI NGU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh

YÊN - 2019Sổ hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan: Dè tài “Tờ chức hoạt động trài

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC sưPHẠMTRỊNH THỊ DUNGTỏ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH sử VIỆT NAM Ó TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÒ THÔNG THÀNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninhtrong đê tài này lả trung thực, không sao chép tử bat kỳ công trinh nào khác mã không trích dẫn. Dè lài này chưa từng được công bỏ trong bàl kỳ công t

rinh nào.Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lõi cam đoan này cúa minh.Thái Nguyên, tháng // nám 2019Tác già luận vãnTrịnh Thị DungSố hỏa bởi Trung (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh

tâm Hoc liệu và Cóng nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CẤM ƠNLời dâu tiên, cho phép tôi bày tó lòng biết ơn sâu sâc tới: TS. Lê Thị Thu Hư

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh

ơng, người đà tận tình hướng dan và giúp đờ tòi trong suôt quá trình nghiên cửu và làm dè tài này.Tôi xin chân thành cam Oil tới các thày cò giáo khoa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC sưPHẠMTRỊNH THỊ DUNGTỏ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH sử VIỆT NAM Ó TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÒ THÔNG THÀNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninhám hiệu, các thày cô giáo cùng các em HS trường THPT Lương Thê Vinh, thành phô Câm Pha tinh Quang Ninh đà lạo diều kiện cho tôi có thê hoãn thành tot

buôi TN sư phạm như kế hoạch dà dặt ra.Lời cuối cùng, tôi xin gừi lời cám ơn doi với nhừng người thân trong gia đinh đà luôn động viên, khích lệ. giúp (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh

đờ lòi trong quá trình lôi học lập và nghiên cứu.Tuy nhiên, do nâng lực nghiên cứu có hạn. chác chán đề lài không tránh khói những thiếu sỏt. Rat mon

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trọng Dạy Học Lịch Sử Việt Nam Ở Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh

g nhận dược sự góp ý cúa thay cô và các bạn bè đông nghiệp đè đè lài hoàn thiện hơn.rói xin chân thảnh câm ơn!Thái Nguyên, tháng // năm 20 ì 9Tác già

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC sưPHẠMTRỊNH THỊ DUNGTỏ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH sử VIỆT NAM Ó TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÒ THÔNG THÀNH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỞNG DẠI HỌC sưPHẠMTRỊNH THỊ DUNGTỏ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÃI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC LỊCH sử VIỆT NAM Ó TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÒ THÔNG THÀNH