KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         92 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninh

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIvũ THU TRANGVAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC BÃO VỆ QUYÈN C ỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỌI TỮTHựC TIẺN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc NinhN XÉT xư SO THẢM CÁC vụ ÁN HÌNH sự TẠI BÁC NINHLUẬN VÃN THẠC sỉLUẬT HỈNH Sự VÀ TÓ TỤNG HÌNH sựHà Nội - 2020VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VI

ỆN KHOA HỌC XÃ HỘIVŨ THƯ TRANGVAI TRÒ C ỦA TÒA ÁN TRONG VIẸC BẢO VẸ QUYÊN CỬA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TỪTHựC TIÊN XÉT xư Sơ THẢM CÁC vụ ÁN HÌNH sự TẠI BẤC N (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninh

INHNgành: Luật hình sự và Tố tụng hình sự Mã số: 8380104NGUÔI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC TS. PHẠM MINH TUYÊNHà Nội - 2020LỜI CAM DOANGiám đôc Học viện Khoa họ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninh

c xà hội đã quyêt định giao cho học viên Vũ Thu Trang dồ tải luận vãn thạc sĩ: “Vai trò của Tòa án trong việc bão vệ quyền cua người bị buộc lội lừ (h

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIvũ THU TRANGVAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC BÃO VỆ QUYÈN C ỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỌI TỮTHựC TIẺN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninhlà công trình nghiên cứu cúa học viên và hoàn thành dưới sự hướng dần của TS. Phạm Minh Tuyên: các số liệu, két qua nêu trong luận vãn là trung thực v

à chưa từng được ai còng bò; nội dung luận vãn không sao chép bât kỳ công trinh nghiên cửu nào.Học viên xin chịu mọi trách nhiệm vê linh trung thực cù (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninh

a luận vãn.Tác giã luận vănV’ũ Thu TrangMỤC LỤCMờ ĐÀU...........................................1Chương 1: NHÙNG VÀN DE LÝ LUẬN VÊ QUYÊN CỦA NGƯỜI BỊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninh

BUỘC TỘI VÀ VAI TRÒ CÙA TÒA ÁN TRONG BÀO VỆ QUYÊN CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỌI TRONG TTHS.................51.1.Khái niệm vê người bị buộc tội và quyên cùa ng

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIvũ THU TRANGVAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC BÃO VỆ QUYÈN C ỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỌI TỮTHựC TIẺN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninhc tội..................................251.3.Qui định vê vai trò của Tòa án trong bão vệ quyên cũa người bịbuộc tội theo pháp luật tỏ tụng hình sự Việ

t Nam.............31Chương 2: THỤC TRẠNG VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TRONG BÀO VỆ QUYỀN CÙA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI TƯ THỰC TIỀN XÉT XƯ SO THAM CÁC VI ÁN HÌ (Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninh

NH sự TẠI BÁC NINH.... 402.1.Nhùng yêu tó ảnh hưởng đèn áp dụng qui định pháp luật vê vai trô của Tòa án nhàn dân trong bão vệ quyên cũa người bị buộc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninh

tội tìrthực tiền xét xử sơ thâm các vụ án hình sự tại Bắc Ninh......402.2.Thực trạng vai trò của Tòa án trong bào vệ quyên cùa người bịbuộc tội trong

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIvũ THU TRANGVAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC BÃO VỆ QUYÈN C ỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỌI TỮTHựC TIẺN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Vai Trò Của Tòa Án Trong Việc Bảo Vệ Quyền Của Người Bị Buộc Tội Từ Thực Tiễn Xét Xử Sơ Thẩm Các Vụ Án Hình Sự Tại Tỉnh Bắc Ninh TỘI.........................................................65

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIvũ THU TRANGVAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG VIỆC BÃO VỆ QUYÈN C ỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỌI TỮTHựC TIẺN