KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         134 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyên

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC su* PHẠMNGUYỀN QUÓC TUÂNTỎ CHÚC HOẠT ĐỘNG TRAI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 9 TRUNG HỌC co SỚ Ở THÀNH PHÓ THÁI N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái NguyênNGUY ÊNLUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2020Số hóa bới Tning tâm Hộc liệu và Cõng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁ

I NGUYÊNTRI rỜNG ĐẠI HỌC su PHẠMNGUYÊN QƯÓC TUÁNTÔ CHÚC HOẠI ĐỘNG TRAI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC DĨA LÝ LỚP 9 TRUNG HỌC cơ SỞ6 THÀNH PHO THÁI NGUYÊNNgành: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyên

LL và pp (lạy học Dịa lí Mã số: 8.14.01.11LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hưởng dẫn khoa học: I S. Đồ Vãn HãoTHÁI NGUYÊN - 2020Số hóa bời Trun

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyên

g tâm Học liệu và Công nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan nhùng nội dung được nghiên cửu trong công trình này đều

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC su* PHẠMNGUYỀN QUÓC TUÂNTỎ CHÚC HOẠT ĐỘNG TRAI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 9 TRUNG HỌC co SỚ Ở THÀNH PHÓ THÁI N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyênừng dược công bô ờ công trình nào khác. Các trích dần. nội dung tham khảo luôn có nguồn trích dần rõ ràng. 'Tôi xin chịu trách nhiệm và hình thức ki l

uật theo quỵ dinh cho nhừng lời tôi dã cam đoan.rác giảNguyễn Quốc TuấnSố hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.v (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyên

nLỜI CẢM ƠNTôi xin giri lời càm ơn sâu sắc tới giang viên hướng dần khoa học cua tôi là TS. Dồ Văn Hao đà giúp dờ. đồng hành và theo sát giúp tôi hoàn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyên

thiện được luận văn này.lac gia xin chân thành cảm ơn tập thê các Thầy, Cô giáo trong khoa Địa lí. phòng Sau đại học trường Dại học Sư phạm - Dại học

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC su* PHẠMNGUYỀN QUÓC TUÂNTỎ CHÚC HOẠT ĐỘNG TRAI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 9 TRUNG HỌC co SỚ Ở THÀNH PHÓ THÁI N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyênirực liếp giáng dạy môn Dịa lí ơ các nhà trường TIICS và các cm IIS các trường rues trôn dịa bàn thành phố Thái Nguyên đà hoàn thành giúp lòi trong qu

á Irinh điêu Ira. kháo sát và thực hiện các nội dung có liên quan tới luận văn này.Bên cạnh sự nồ lực của hãn thân. co gang song khó tránh khói nhừng (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyên

hạn chế thiếu sót. Kính mong Quý thầy, cô giáo và những người quan lâm đóng góp ý kiến dê luận vãn dược hoàn thiện hơn.Xin chân thành câm ơn!Thái Nguy

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lý Lớp 9 Trung Học Cơ Sở Ở Thành Phố Thái Nguyên

ên, tháng 8 năm 2020Tác già luận vânNguyễn Quôc TuânSổ hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vn

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC su* PHẠMNGUYỀN QUÓC TUÂNTỎ CHÚC HOẠT ĐỘNG TRAI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 9 TRUNG HỌC co SỚ Ở THÀNH PHÓ THÁI N

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC su* PHẠMNGUYỀN QUÓC TUÂNTỎ CHÚC HOẠT ĐỘNG TRAI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ LỚP 9 TRUNG HỌC co SỚ Ở THÀNH PHÓ THÁI N