KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         117 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRIỆU THỊ XI ÂNTÔ CHỨC HOẠT ĐỒNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 -THPT TỈNH THÁI NGUYÊNLU AN VÃN THẠC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái NguyênC sĩ KHOA nọc GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN, NĂM 2020SỐ hóa hỡi Trung tâm Hộc liệu và Công nghệ thông tin - F)HTNhttp://lrc.inu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG

ĐẠI HỌC sư PHẠMTR1ẸU THỊ XI ÂNTÓ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÀI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐÌA LÍ LỚP 12 -THPT TÍNH THÁI NGUYÊNNgành: Lí luận và phưong pháp dạy học h (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyên

ộ ìììôn Bịa lí Mã số: 8.14.01.11LUẬN VĂN THẠC S1 KHOA HỌC GIÁO DỤCNgirừi hiróng dẫn khoa học: TS. Dồ Văn HãoTHÁI NGUYÊN, NĂM 2020Số hóa bời Trung tâm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyên

Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan dây là công trình nghiên cửu của riêng tôi. Các số liệu, kết q

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRIỆU THỊ XI ÂNTÔ CHỨC HOẠT ĐỒNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 -THPT TỈNH THÁI NGUYÊNLU AN VÃN THẠC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyêntham khão dùng dô so sánh dồu có nguồn trích dần rỏ ràng. Tôi xin hoàn loàn chịu trách nhiệm và chịu mọi hình thức ky luật theo quy định cho lời cam đ

oan của mình.TÁC GIÀTriệu Thị Xuânsố hóa bời Trung tám Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.lnu.tfdu.vnLỜI CẢM ƠNTòi xin gửi lời cam ơn sâ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyên

u sấc tới thầy giáo hướng dần khoa học là TS. Dồ Văn Háo dà hướng dần. giúp dờ và tạo diều kiện để tôi thực hiện luận văn nây.I ác gia xin chân thành

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyên

cam ơn tập thê các Thầy, cỏ giáo trong khoa Địa lí. phòng Sau đại học (rường Dại học Sư phạm - Dại học Thái Nguyên đà tạo mọi điêu kiện giúp dờ tôi tr

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRIỆU THỊ XI ÂNTÔ CHỨC HOẠT ĐỒNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 -THPT TỈNH THÁI NGUYÊNLU AN VÃN THẠC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyên1ỈS các trường TI IP 1 dà giúp dò tòi trong quá trinh diều tra. kháo sát và thực hiện một số nội dung liên quan đến đề tài luận vân.Mặc dù ban thân đà

rắt nỗ lực. cồ gang song khó tránh khói nhừng hạn chế thiếu sót. Kính mong Quý thầy, cô giáo và nhưng người quan tâm dóng góp ý kiến đê luận vãn được (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyên

hoàn thiện hơn.Xin chân thành cà ỉn ơn!Thái Nguyên. tháng 6 nám 2020TÁC GĨẢ LUẬN VĂNTriệu Thị XuânSố hóa bời Trung lâm Học liệu và Công nghệ thông ti

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Trải Nghiệm Trong Dạy Học Địa Lí Lớp 12 - Thpt Tỉnh Thái Nguyên

n - DHTN*http://lrc.tnu.edu.vn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRIỆU THỊ XI ÂNTÔ CHỨC HOẠT ĐỒNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 -THPT TỈNH THÁI NGUYÊNLU AN VÃN THẠC

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMTRIỆU THỊ XI ÂNTÔ CHỨC HOẠT ĐỒNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 -THPT TỈNH THÁI NGUYÊNLU AN VÃN THẠC