KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         113 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜN G DẠI HỌC sư PHẠMĐOÀN ỉ III HOA MAITÔ CHỨC BÓI DƯỠNGKỸ NĂNG Tư VẤN HỌC ĐƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỎ THÔNG VÙNG ĐẠC BIỆT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc KạnT KHÓ KHĂN, TÍNH BẤC KẠNLUẬN VÀN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMĐOÀN ỉ 11Ị HOA MAITỚ CHỦC BÔI DƯ

ỠNGKỸ NÀNG Tư VẤN HỌC ĐƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỒ THÔNG VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, TỈNH BÁC KẠNNgành: Quàn lý giáo dục Mã So: 8.14.01.14LUẬN VĂN TH (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn

ẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dần khoa học: PGS.TS. PHÙNG THỊ HÃNGTHÁI NGUYÊN - 2019LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan sổ liệu và kết quà nghiên cửu tr

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn

ong luận vãn nãy lã trung thực và chưa tìmg được ai công bố trong các cóng trình khoa học khác. Các thông tin trích dần trong luận vãn đều đã được chi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜN G DẠI HỌC sư PHẠMĐOÀN ỉ III HOA MAITÔ CHỨC BÓI DƯỠNGKỸ NĂNG Tư VẤN HỌC ĐƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỎ THÔNG VÙNG ĐẠC BIỆT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn em dà nhận dược rất nhiều sư quan (âm. giúp dờ cua quý Thầy Cô trường Dại học Sư phạm - Dại học Thái Nguyên.Trước hết. em xin gưi lời cam ơn chân thà

nh tới Ban Giám hiệu. Phòng Đào tạo. các thầy cô khoa Tâm lý - Giáo dục. Dặc biệt, em xin bày tó lòng biết ơn sâu sác đến PGS.TS. Phùng Thị nằng dà tậ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn

n lình chi bao. hướng dần em trong (hời gian nghiên cữu để hoàn thành luận vân và có the áp dụng có hiệu quã trong quá trình công lác.Em xin chân thàn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn

h căm ơn các dồng chi dang còng tác tại Sờ Giáo dục và Đào lạo Bắc Kạn. các (hầy cô giáo và các em học sinh cùa các trường TIIPT vùng dặc biệt khó khă

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜN G DẠI HỌC sư PHẠMĐOÀN ỉ III HOA MAITÔ CHỨC BÓI DƯỠNGKỸ NĂNG Tư VẤN HỌC ĐƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỎ THÔNG VÙNG ĐẠC BIỆT

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn trình nghiên cữu xong luận van không tránh khôi nhừng thiếu sót. Em mong liếp lục nhận dược ý kiến góp ý cua các thầy cô giáo cùng các đồng nghiệp.Th

ái Nguyên, tháng ỉ ỉ năm 2019Học viênDoãn Thị Hoa MaiiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN............................................................iLỜI CAM ƠN..... (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn

........................................................iiMỤC LỤC...............................................................iiiĐANH MỤC Từ. CỤM TỪ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Bồi Dưỡng Kỹ Năng Tư Vấn Học Đường Cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Vùng Đặc Biệt Khó Khăn, Tỉnh Bắc Kạn

VIẺT TÁT...........................................ivDANH MỤC CÁC BANG. BIÊU ĐÒ..............................................V

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜN G DẠI HỌC sư PHẠMĐOÀN ỉ III HOA MAITÔ CHỨC BÓI DƯỠNGKỸ NĂNG Tư VẤN HỌC ĐƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỎ THÔNG VÙNG ĐẠC BIỆT

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜN G DẠI HỌC sư PHẠMĐOÀN ỉ III HOA MAITÔ CHỨC BÓI DƯỠNGKỸ NĂNG Tư VẤN HỌC ĐƯỜNG CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỎ THÔNG VÙNG ĐẠC BIỆT

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook