KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC' su PHẠMNGUYÊN THỊ KIM TIIƯTÔ CTTỬC ĨĨOẠT DỌNG NGOẠĨ KHÓA CÁC KĨÉN Tĩnĩc CĨĨƯƠNG^DAO DỌNG cơ” (VẠT ú 12) TĨIEO ĨĨƯỚN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học SinhNG PĨĨÁT TRTẺN NĂNG Lực SÁNG TẠO CÙA nọc SINĨĨChuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học vật lí Mõ SỐ: 60.14.01.11LUẠN VÃN THẠC sĩ KHOA nọc GIÁO DỤC

Người hướng dần khoa học: PGS.TS. Phạm Xuân QuêTIIẤI NGUYÊN - 2016LÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là còng trình nghiên cửu cũa riêng tòi, các số liệu (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh

và kết quả nghiên cứu nêu trong luận vãn này là hoàn toàn trung thực, chua từng được công bổ trong bất kỳ một công trình cùa các tác giã não khác.Thá

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh

i Nguyên, 20 tháng 4 năm 20 ì 6l ác già luận vánNguyen Thị Kim ThưLÒI CẢM ƠNĐế hoãn thành dề tài nghiên cứu khoa học nây, tôi đà nhận dược sự giúp đờ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC' su PHẠMNGUYÊN THỊ KIM TIIƯTÔ CTTỬC ĨĨOẠT DỌNG NGOẠĨ KHÓA CÁC KĨÉN Tĩnĩc CĨĨƯƠNG^DAO DỌNG cơ” (VẠT ú 12) TĨIEO ĨĨƯỚN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học SinhThái Nguyên và trường Đại học Sư phạm Ilà Nội dà tạo điều kiện đê tôi được học tập và nghiên cứu trong thời gian qua.Độc biệt, tòi xin gứi lời tn ân s

âu sảc tới PGS.TS.Phạm Xuân Quế, người thầy đà luôn lận tình hướng dần và đóng góp nhừng ý kiến quý báu trong suốt quá trinh tôi thực hiộn luận vàn.l (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh

ôi cùng chân thành câm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh

ận I hành 2. nơi tôi tiên hành thực nghiệm su phạm. DÔI với tôi, thực sự đà có được một trai nghiệm vô cùng quý bâu.Cuối cùng, lôi xin bày lố lòng bic

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC' su PHẠMNGUYÊN THỊ KIM TIIƯTÔ CTTỬC ĨĨOẠT DỌNG NGOẠĨ KHÓA CÁC KĨÉN Tĩnĩc CĨĨƯƠNG^DAO DỌNG cơ” (VẠT ú 12) TĨIEO ĨĨƯỚN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinhường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.Thải Nguyên, 12 ỉhổng 9 nỏm 2016l ác già luận vànNguyen Thị Kim ThưiiMỤC LỤCTrangTrang bài phụLòi cam đoan...........

.....................................................iLời cảm ơn.................................................................iiMục lục............ (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh

.......................................................iiiDanh mục chừ viết tỉìt trong ỉuận vân......................................ivDanh mục các bi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh

nh...........................................................VPHẤN MỜ DẤU.................................................................1Chương 1 Cơ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC' su PHẠMNGUYÊN THỊ KIM TIIƯTÔ CTTỬC ĨĨOẠT DỌNG NGOẠĨ KHÓA CÁC KĨÉN Tĩnĩc CĨĨƯƠNG^DAO DỌNG cơ” (VẠT ú 12) TĨIEO ĨĨƯỚN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh.......................51.1.Nãng lực sáng lạo của học sinh trong học tập.........................51.2.Dạy học các ứng dụng kĩ thuật cùa Vật li........

.....................8 (Luận Văn Thạc Sĩ) Tổ Chức Hoạt Động Ngoại Khóa Các Kiến Thức Chương Dao Động Cơ (Vật Lí 12) Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Sáng Tạo Của Học Sinh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC' su PHẠMNGUYÊN THỊ KIM TIIƯTÔ CTTỬC ĨĨOẠT DỌNG NGOẠĨ KHÓA CÁC KĨÉN Tĩnĩc CĨĨƯƠNG^DAO DỌNG cơ” (VẠT ú 12) TĨIEO ĨĨƯỚN