KHO THƯ VIỆN 🔎

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         44 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

BỘ CÒNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐANG kinh té Đốl NGOẠI KHOA THƯONG MẠI Qưóc TÉỈRHKCẪOlÀKrKINH TẼ ĐÔI NGOẠIMÒN MARKETING CÀN BÁN GIÁNG VIÊN: LẺ THỊ MỸ LINH L

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikodaLỚP COKDXK25N-O NHÓM CÒNG TY có PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA SẢN PHẨM VIKODANHÓM TRƯỞNG: Hổ THỊ NGỌC ÁNHST THỌ VÀ TÉN THANH VIẺN NHÓMMSSV1Mai Thị Phương

Anh21018192Nguyễn Thị Kim Anh21017353Hó Thị Ngọc Ánh21019084Nguyền Thanh Bình21016985Thạch Huy Bình21017576Ngó Thị Thúy Dương21017007Nguyễn Thị Hợp21 Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

017088Bùi Minh Hiếu21018459Trương Bình Phương21018671.ĐÒI NÉT VÊ Nước KHOÁNG VIKODA1. Đôi nét về lịch sĩr lìĩnỉi thành và phát triển-Với lịch sử hơn 3

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

0 nãm trên thị trường nước uống. Vikoda từ lâu đà trờ thành một thương hiệu nước khoảng được tin đùng với nhũng đặc tinh nối trội như: chất lượng nước

BỘ CÒNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐANG kinh té Đốl NGOẠI KHOA THƯONG MẠI Qưóc TÉỈRHKCẪOlÀKrKINH TẼ ĐÔI NGOẠIMÒN MARKETING CÀN BÁN GIÁNG VIÊN: LẺ THỊ MỸ LINH L

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda chai ngay tại nguồn theo quy định cùa Bộ Y le. Nước khoáng Vikoda đâm bão giừ nguyên được VI ngon của nguồn khoáng, và qua đó góp phần bão vệ sức khỏ

e người tiêu dùng và đạc biệt an toàn cho người sử dung.-Ngày 19.01 1990: Xi nghiệp Nước khoáng Diên Khánh ra đời. dóng chân ngay tai nguồn mô nước kh Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

oáng thiên nhiên thuộc thôn Đành Thanh, xà Diên Tân. huyên Diên Khánh. tYnh Khánh Hòa-an phâm đâu tiên của Công ty là nước khoáng thiên nhiên có ga đỏ

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

ng chai thúy tinh mang thương hiệu Đành Thanh, sân phàm được người tiêu dùng đón nhận như Là một săn phâm mang lại sức khõe cho con người.-Năm 1993: C

BỘ CÒNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐANG kinh té Đốl NGOẠI KHOA THƯONG MẠI Qưóc TÉỈRHKCẪOlÀKrKINH TẼ ĐÔI NGOẠIMÒN MARKETING CÀN BÁN GIÁNG VIÊN: LẺ THỊ MỸ LINH L

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda.05.1995: Còng ụ- được dổi tên thành Công ly Nước khoáng Khánh Hòa. đánh dấu bước phát triển mới của Công ty. các sân phẩm thương hiệu Đánh Thạnh - Vi

koda được mở rộng phân phối trên phạm VI toàn quốc-Năm 2000:Công ty là dơn vị đầu tiên tại Khánh Hòa đạt chứng chY quốc tế Hệ thống quản lý chất lượng Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

,IO 9002 và đến nay đà nâng cấp lên phiên bân IO 9001-2008.-Ngày 01.06 2006: Công ty dược chuyển đổi thành Công Ty cổ Phần Nước Khoáng Khánh Hoà với

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

51.4° ó vốn nhà nước. Tên viết tdt cùa Công ty ceng chinh Là thương hiệu VIKODA.-Tháng 12 2007: Cóng ty dã đạt dược chứng nhận Hệ thõng .An toàn Vệ si

BỘ CÒNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐANG kinh té Đốl NGOẠI KHOA THƯONG MẠI Qưóc TÉỈRHKCẪOlÀKrKINH TẼ ĐÔI NGOẠIMÒN MARKETING CÀN BÁN GIÁNG VIÊN: LẺ THỊ MỸ LINH L

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikodaấp nhiều loại sản phẩm với chất lượng cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng da dạng cũa người tiêu dùngtrên cã nước.2.Giá trị thương hiệu-Công ty Cồ phần Nước

khoáng Khánh Hòa: Công ty đà Xây dựng thương hiệu bhng chất lượng sân phàm. VỚI lịch sử hơn 30 năm hành nghề trên thị trường nước uổng.-Vi the mã cõn Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

g ty đà mạnh dạn đầu tư mây móc. trang thiết bị hiện đại. dày chuyển còng nghệ lien lien, khai thác triệt đề. liềm năng và the mạnh cũa DN trong hoạt

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

động sán xuất, kinh doanh Những năm qua. Công ty không ngừng đầu tư Idp đặt còng nghệ khoan hiện đại dế có thế khai thác mò nước khoáng ở độ sâu 220m.

BỘ CÒNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐANG kinh té Đốl NGOẠI KHOA THƯONG MẠI Qưóc TÉỈRHKCẪOlÀKrKINH TẼ ĐÔI NGOẠIMÒN MARKETING CÀN BÁN GIÁNG VIÊN: LẺ THỊ MỸ LINH L

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikodaVĩkoda.-Còng ty luôn quan tâm xây dưng chiến lược quàng bá. tiếp thị sân phẩm tới người tiêu dùng một cách có hiệu quâ như: hê thống nhận diện thương

hiệu bhng bàng hiệu, pano: tham dự các hội chợ trong và ngoài nước: tài trợ các hoạt đông vãn hóa. thê thao: cung cấp các vật dụng quãng cáo. bán hàng Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

hồ trợ khách hàng tiêu thụ sân phẩm...-au 23 năm hĩnh thành và phát triên. thương hiệu Đanh Thạnh và Vikoda dà có nhùng bước đi vừng chdc trên thị tr

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

ường nước giãi khát dươc binh chọn là hàng Việt Nam chất lương cao trong 16 năm liền. Những nảm gần dày. tuy kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng lốc độ

BỘ CÒNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐANG kinh té Đốl NGOẠI KHOA THƯONG MẠI Qưóc TÉỈRHKCẪOlÀKrKINH TẼ ĐÔI NGOẠIMÒN MARKETING CÀN BÁN GIÁNG VIÊN: LẺ THỊ MỸ LINH L

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda.6% so VỚI cùng kỳ; doanh thu đạt hon 125.7 tý dồng, tảng 26,3° o so vói kế hoạch; thu nhập trung bhih cua người lao đông dạt 4 triệu dồng người tháng

Hiên nay. sân phàm mang thương liiệu Đành Thanh và Vikoda của Công ty đà có mặt tại hầu hết các lYnh. thành trong cà nước và xuất khấu sang một số nư Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

ớc châu Ả. châu Âu. dược người tiêu dùng đánh giá cao.3.Thành tích-20 8 2004 : Công ty dược trao lặng giấy chứng nhận về giải thưởng sao vàng đất việt

Môn marketing căn bản nhóm công ty cổ phần nước khoáng khánh hòa sản phẩm vikoda

-12 12'2005: Công ty được cục an toàn vệ sinh thực phẩm (bộ y tế) và hội khoa học và cõng nghệ lương thực thực phẩm việt nam trao chọ IỀƯ CỬP-FAMOV TR

BỘ CÒNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐANG kinh té Đốl NGOẠI KHOA THƯONG MẠI Qưóc TÉỈRHKCẪOlÀKrKINH TẼ ĐÔI NGOẠIMÒN MARKETING CÀN BÁN GIÁNG VIÊN: LẺ THỊ MỸ LINH L

BỘ CÒNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐANG kinh té Đốl NGOẠI KHOA THƯONG MẠI Qưóc TÉỈRHKCẪOlÀKrKINH TẼ ĐÔI NGOẠIMÒN MARKETING CÀN BÁN GIÁNG VIÊN: LẺ THỊ MỸ LINH L