KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         123 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 













Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ KIM OANHQUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN LỊCH sử - ĐỊA LÍ LỚP 4, 5 Ở TRƯỜNG TTEU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG TỈNH QUẢ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng LựcẢNG NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRĨÊN NĂNG LựcLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019Sò hóa bởi Tning tàm Học liệu và Còng nghệ thòng tin -

ĐHTNhttp://lrc.inu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNGUYÊN THỊ KIM OANHQUÀN LÝ DẠY HỌC MÔN LỊCH sử - DỊA LÍ LỚP 4, 5 Ó TRƯỜNG TIỀU HỌC (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực

THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHẤT TRIẼN NĂNG LỤCNgành: Quàn lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực

hường dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu HangTHÁI NGUYÊN - 2019Sổ hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI C

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ KIM OANHQUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN LỊCH sử - ĐỊA LÍ LỚP 4, 5 Ở TRƯỜNG TTEU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG TỈNH QUẢ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lựcà trung thực và chưa dược công bố trong bất kỳ công trình nào khác.Thái Nguyên, tháng 6 nủm 20 Ị 9Tác giã luận vồn Nguyễn Thị Kim OanhSố hóa bời Trung

tâm Hoc liệu và Công nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CẢM ƠNVới tinh câm chân thành, em xin bày tò lòng biết ơn và sự kinh trọng tới Làn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực

h đạo Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên, các Thầy giáo Cô giáo đâ tham gia giang dạy và cung cấp nlìửng kiến thức cơ bản, sâu $Ắc, tạo điều

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực

kiện giúp đờ em trong quá trinh học tập và nghiên cứu tại nhà trường.Đặc biệt, với tam lòng chân thành, em xin gưi lời câm ơn sâu sắc nhất đèn PGS.TS

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ KIM OANHQUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN LỊCH sử - ĐỊA LÍ LỚP 4, 5 Ở TRƯỜNG TTEU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG TỈNH QUẢ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lựcc giả cùng xin gữi lời cam ơn Lành đạo Sớ Giáo dục và Đào tạo tinh Quảng Ninh, lành đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành pho Hạ Long cùng bạn bè. người

thân dà tạo điêu kiện cả về thời gian, vật chât. tinh thân cho tác già trong suốt quá trình học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận văn.Trong quá trin (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực

h học tập. nghiên cứu và hoàn thành luận văn. mặc dù bân thân em đã luôn co gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi nhừng khiêm khuyết. Kính mong được s

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Lịch Sử - Địa Lí Lớp 4, 5 Ở Trường Tiểu Học Thành Phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực

ự góp ý, chi dần cua các Thầy, các Cô và các bạn dông nghiệp.Em xin trân trọng câm om!Thái Nguyên, tháng 6 năm 2019 Tác gia luận vãn Nguyễn Thị Kim Oa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ KIM OANHQUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN LỊCH sử - ĐỊA LÍ LỚP 4, 5 Ở TRƯỜNG TTEU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG TỈNH QUẢ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMNGUYỀN THỊ KIM OANHQUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN LỊCH sử - ĐỊA LÍ LỚP 4, 5 Ở TRƯỜNG TTEU HỌC THÀNH PHÓ HẠ LONG TỈNH QUẢ