KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         119 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực

Bõ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN KHOA HỌC GIÁO Di e MỆT NAM• • • •LÊ HÀ THƯQUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG MÈM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI THEO TIÉ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng LựcÉP CẬN NĂNG LỤCLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCHà Nội, 2016Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC MỆT NAMLÊ HÀ THUQUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG MÉ

M CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC su PHẠM HÀ NỘI THEO TIẾP CẬN NĂNG LựcChuyên ngành: Quản lý giáo dụcMã số: 60.14.01.14LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤC (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đặng Bá Lãmĩĩà Nội, 2016LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan răng sô liệu V à kcl qua nghiên cứu Irong luận \ án này là trung

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực

thực, không trùng lặp với các dề tài khác và các thông tin trích dần trong luận \ ân đà được ghi rò nguôn gòc.Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 2016Tác giàL

Bõ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN KHOA HỌC GIÁO Di e MỆT NAM• • • •LÊ HÀ THƯQUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG MÈM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI THEO TIÉ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực Khoa học giáo dục Việt Nam dà tận tình hướng dần. giúp dờ, tạo diêu kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập. nghiên cứu vả thực hiện Luận

văn.Đặc biệt, tôi xin chân thành cam ơn PGS. TS Đặng Bá Làm đã quan tâm và hướng dẫn. giúp tỏi ren luyện kỳ nâng nghiên cứu khoa học dê hoàn thành tố (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực

t Luận văn này.Tỏi xin căm ơn Lành đạo trường Đại học Sư Phạm Hà Nội cùng tập thê GV, sv cùa trường đà quan tâm, tạo điêu kiện thuận lợi, hướng dẫn. g

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực

iúp dở tôi trong quá trinh nghiên cứu, kháo sát thực trạng và góp ý xây dimg biện pháp đe hoãn thành Luận văn. Xin chân thành cam ơn gia dinh và bạn b

Bõ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN KHOA HỌC GIÁO Di e MỆT NAM• • • •LÊ HÀ THƯQUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG MÈM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI THEO TIÉ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lựcê nên luận văn không thê tránh khỏi nhừng thiêu sót nhất định. Kinh mong nhận dược sự thông câm và đóng góp ỷ kiên cua các thày, cô, dông nghiệp và nh

ững người quan tâm tới vân đè được đê cập trong luận văn dê tòi có thê hoàn thiện luận vãn này tót lum nữa.Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 2016Tác giãLê Hà (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Kỹ Năng Mềm Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Theo Tiếp Cận Năng Lực

ThuDANH MỤC C ÁC TỪ VIẾT TÁTTừ viết hítÝ nghĩaCBQLCán bộ quan lýcsvcCơ sờ vật chatCTGDChương trình giáo dụcĐHĐại học

Bõ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN KHOA HỌC GIÁO Di e MỆT NAM• • • •LÊ HÀ THƯQUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG MÈM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI THEO TIÉ

Bõ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOVIỆN KHOA HỌC GIÁO Di e MỆT NAM• • • •LÊ HÀ THƯQUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG MÈM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI THEO TIÉ