KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su'PHẠMPHẠM DINH MẸTQUÁN LÝ GIÁO DỤC PHÒNG, CHÓNG TỆ NẠN XẢ HỘI CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT HUYÊN BÂO LẠC, TỈNH CA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao BằngAO BANGLUÂN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN-2019ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG dại HỌC' sir PHẠMPHẠM DINH VIẸTQUẤN LÝ GĨẤO DỤC PHÒNG, CHÓNG TẸ NẠN

XÃ ĨĨỌĨ CHO HỌC SINH CẤC TRƯỜNG TĨTPT HUYỆN BẢO LẠC, TỈNH CAO BANGNgành: Quản lý giáo dục Mă số: 8.14.01.14LUẬN VĂN THẠC Sĩ KHOA HỌC GTÁO DỤCNgirừi h (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

irớng dẫn khoa học: PGS.TS. Dỗ Hông TháiTHÁI NGUYÊN - 2019LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

quá nghiên cứu trong luận vãn này là trung thực, không trùng lặp với các đề tài khác và chưa từng được ai còng bố ở bất cứ tài liệu nào.Thái Nguyên, l

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su'PHẠMPHẠM DINH MẸTQUÁN LÝ GIÁO DỤC PHÒNG, CHÓNG TỆ NẠN XẢ HỘI CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT HUYÊN BÂO LẠC, TỈNH CA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằngyện Bao Lạc, tinh Cao Bằng” dược hoàn thành theo chương trinh đào tạo thạc sỳ chuyên ngành Quân lý Giáo dục do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái N

guyên lò chức. Luận vân được hoàn thành, lác giã bày ló lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo Trường Đại học Sư phạm - Đai học Thái Nguyên (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

dà tận tinh giang dạy và tạo mọi diều kiện thuận lợi cho lác già trong quá trình học tập tại Trường.rác giá chân thành câm ơn các đòng chí hiệu trướng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

, phó hiệu trướng. giáo viên, nhàn viên, các cm học sinh, các bậc phụ huynh các trường 1 HP 1. đặc biệt trên dịa bàn huyện Bao Lạc. tinh Cao Bằng dà t

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su'PHẠMPHẠM DINH MẸTQUÁN LÝ GIÁO DỤC PHÒNG, CHÓNG TỆ NẠN XẢ HỘI CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT HUYÊN BÂO LẠC, TỈNH CA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằngn khoa học Irong suối quá trinh nghiên cứu đe lác giã hoàn ihành luận vân này.Mặc dù bân thân dã cố gắng và nồ lực trong quá trinh nghiên cứu. song ch

ắc chan luận vãn không thè tránh khơi những hạn chế. thiếu sót. Rất mong nhận dược cãc ý kiến dóng góp. phê binh cùa các nhà khoa học. các thầy gião. (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

cô giáo, các nhà quân lý giáo dục đề công trình nghicn cứu của lòi ngày một hoàn thiện lum.Xin trân h ọng câm oil!Thái Nguyên, tháng 6 nỏm 2019Tác già

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng

Phạm Đinh I 'iệtIIMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN............................................................iLÒI CẢM ƠN..........................................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su'PHẠMPHẠM DINH MẸTQUÁN LÝ GIÁO DỤC PHÒNG, CHÓNG TỆ NẠN XẢ HỘI CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT HUYÊN BÂO LẠC, TỈNH CA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục Phòng, Chống Tệ Nạn Xã Hội Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng....................iV

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su'PHẠMPHẠM DINH MẸTQUÁN LÝ GIÁO DỤC PHÒNG, CHÓNG TỆ NẠN XẢ HỘI CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT HUYÊN BÂO LẠC, TỈNH CA