KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         133 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ ĐÌNH CHUNGQUÁN LÝ DẠY HỌC MÔN VẠT LÍ THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG Tllực HÀNH CHO HỌC SINH ỎTRƯÒNG TRƯNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn HỌC PHÓ THÔNG HUYÊN BÁ BÊ, TÍNH BẤC KẠNLUẬN VĂN THẠC Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019số hóa bời Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHT

Nhttp://lrc.tnu.edu.vnDẠỈ HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ ĐÌNH CHƯNGQUẢN LÝ DẠY HỌC MÒN VẬT LÍ THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NÂNG Tĩĩực HÀNH CHO H (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

ỌC SINH ở TRƯ ỜNG TRUNG HỌC PHÓ THÔNG HUYỆN BA BÉ, TỈNH BẤC KẠNNgành: Quàn lý giáo dục Mã số: 8140114LUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgirửi hirứng d

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

ẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỀN VÃN LÊTHÁI NGUYÊN-2019Số hóa bời Trung lâm Học liệu và Công nghệ (hông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOANTòi xin

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ ĐÌNH CHUNGQUÁN LÝ DẠY HỌC MÔN VẠT LÍ THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG Tllực HÀNH CHO HỌC SINH ỎTRƯÒNG TRƯNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạnnh nghiên cửu nào cùa lác giả khác.Thái Nguyên, ngày 25 tháng / / năm 20ì 9 l ác già luận vânVũ Đình ChungSố hóa hỡi Trung tầm Học liệu và Công nghệ t

hông tin - ĐHTNhttp://lrc.inu.edu.vnLỜI CẤM ƠNLuận văn khoa học này được hoàn thành với sự giúp đò nhiệt tình cùa các thầy giáo, cô giáo và sự nồ lực (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

học tập. nghiên cứu cùa tác gia trong suốt thời gian học tập tại Trường Dại học Sư phạm Thái Nguyên.Trước hết. lác giả xin gứi lời cam ơn chân thành t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

ới Ban Giám hiệuTnrờng Đai học Sư phạm- Đại học Thái Nguyên: Các thầy giáo, cô giáo Khoa lâm lí - Giáo dục Trường Dại học Sư phạm - Dại học Thái Nguyê

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ ĐÌNH CHUNGQUÁN LÝ DẠY HỌC MÔN VẠT LÍ THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG Tllực HÀNH CHO HỌC SINH ỎTRƯÒNG TRƯNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạnăn.Đặc biệl. lác gia xin bày lơ lòng biết ơn chân thành vã sâu sắc nhất gưi dến PGS.TS. Nguyền Văn Lê - người đà lận tâm. nhiệt lình hướng dàn khoa họ

c. định hướng nghiên cứu và giúp dờ lác gia trong thời gian thực hiện nhiệm vu cua dề lài.Tác giã xin chân thành cám on tới các cán bọ quân lý. giáo v (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

iên và các em học sinh các trường THPThuyện Ba Bê. linh Bắc Kạn dà tạo diều kiện giúp dờ lác giâ trong quá trinh diều ira. khão sát. thu Ihập các dừ l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

iệu liên quan dền dề lài. Xin chân Ihành cảm cm gia đình, bạn bè. các bạn đong nghiệp đà giúp đờ. động viên tác giá trong suốt quá trình học lập cũng

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ ĐÌNH CHUNGQUÁN LÝ DẠY HỌC MÔN VẠT LÍ THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG Tllực HÀNH CHO HỌC SINH ỎTRƯÒNG TRƯNG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạnóp ý cùa Quý thầy/cô cùng như bạn bè. đồng nghiệp đế tác giã hoàn thiện luận vân.Xin Iran irợng cam ơn!Thái Nguyền. ngày 25 ĩ háng ỉ Ị nỗm 2019Tác giá

ỉ'ũ Dinh ChungSổ hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thúng lin - DHTN http://lrc.tnu.edu.vnii (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Hướng Tăng Cường Kỹ Năng Thực Hành Cho Học Sinh Ở Trường Trung Học Phổ Thông Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMvũ ĐÌNH CHUNGQUÁN LÝ DẠY HỌC MÔN VẠT LÍ THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG KỸ NĂNG Tllực HÀNH CHO HỌC SINH ỎTRƯÒNG TRƯNG