KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         138 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI rỜNG DẠI HỌC su* PHẠMNGUYÊN HOÀNG CẤM THƠQUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG C HO nọc SINH CÁC TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHO THÔNG THÀNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng NinhH PHÓ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINHNgành: Quàn lý giáo dục Mã số: 8140114LUẬN VĂN THẠC si KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hưóng dần khoa học: TS. Nguyền 1 hi Bích

LiênTHÁI NGUYÊN - 2020Lèn C AM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cúa riêng bân thân tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực. Kết (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

quá cua luận văn chưa từng được ai công bỗ trong bất kì còng trình nào trước đây.Thái nguyên, ngày 25 tháng 8 nủỉỉì 2020 Tác giàNguyền Hoàng Câm ThơL

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

ỜI CẢM ƠNTrong quá trinh học tập. nghiên cứu và hoàn thiện luận vãn. tác giá đà nhận được sự động viên, khuyến khích, tạo điều kiện vả giúp đờ nhiệt t

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI rỜNG DẠI HỌC su* PHẠMNGUYÊN HOÀNG CẤM THƠQUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG C HO nọc SINH CÁC TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHO THÔNG THÀNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng NinhNguyền Thị Bích Liên. Các thầy cô giáo đà tận tinh giang dạy. giúp đờ. cung cấp tài liệu, hướng dần tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học

.Lành dạo. chuyên viên Sờ GD&ĐT Quáng Ninh cùng các thầy cô Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên, học sinh các trường THPT thành phố Móng Cái, tì (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

nh Quang Ninh đà ung hộ và khích lệ tôi trong quá trình nghiên cứu và viết luận vãn.Mặc dù đà hết sức cố găng trong quá trinh học tập. nghiên cứu, son

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

g với thời gian còn hạn chế. kinh nghiệm quàn lý chưa nhiều mà thực tiền công tác quân lý vô cùng sinh động và có nhiều vấn đề cần giãi quyết. Vì vậy.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI rỜNG DẠI HỌC su* PHẠMNGUYÊN HOÀNG CẤM THƠQUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG C HO nọc SINH CÁC TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHO THÔNG THÀNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninhạn đọc để vấn dề nghiên cứu dược hoàn thiện và có giá trị thực tiễn hơn.Xin chân thành câm ơn!Thái Nguyên. tháng 8 nám 2020Tác giaNguyễn Hoàng Câm Thư

iiMỤC LỤCLÒI CAM ĐOAN.......................................................iLỎI CẢM ƠN........................................................iiMỤC L (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

ỤC..........................................................iiiDANH MỤC CÁC CHỪ VIỂT TÁT TRONG LUẬN VÃN.........................viiDANH MỤC CÁC BẢNG.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

BIÉƯ.........................................viiiDANH MỰC CÁC Sơ Đỏ. BIÊU ĐO.......................................ixMỜĐẢƯ............................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI rỜNG DẠI HỌC su* PHẠMNGUYÊN HOÀNG CẤM THƠQUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG C HO nọc SINH CÁC TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHO THÔNG THÀNH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh..................33.Khách thể và đối tượng nghiên cứu...............................34.Nhiệm vụ nghiên cứu...........................................

..35.Giã thuyết khoa học.............................................3 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI rỜNG DẠI HỌC su* PHẠMNGUYÊN HOÀNG CẤM THƠQUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG C HO nọc SINH CÁC TRƯỜNG TRƯNG HỌC PHO THÔNG THÀNH