KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         141 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG ĐÌNH TUÂNQUẢN LÝ DẠY HỌC MÓN VẠT LÍTHEO CHƯƠNG trình giáo dug PHỎ thông mói Ở CÁC TRƯỜNG TIIPT THÀNH P

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng NinhPHO MÓNG c ÁI, TỈNH QUÁNG NINHLUẬN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN, NẤM 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG DÌNĨĨ TUÂNQUẤN LÝ

DẠY HỌC MÔN VẠỉ LÍ THEO ( HƯƠNG TRÌNH GIẢO DỤC PHO TUỒNG MỚI o CẤC TRƯỜNG THPI THÀNH PHÓ MÓNG CÁI, TỈNH QUÀNG NINHNgành: Quán lý giáo dụcMã SỐ: 81401 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

14LUẬN VĂN THẠC Sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgưòi hưóiìg dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỀN' THỊ TÍNHTHÁI NGUYÊN, NĂM 2020LỜI CAM DOANTỏi xin cam đoan đây là cóng tr

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

inh nghiên cửu cùa riêng tôi. Các kêt quà nghiên cửu trong Luận văn lâ tiling thực, chưa từng dược công ho trong bất kì còng trình nghiên cứu nào của

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG ĐÌNH TUÂNQUẢN LÝ DẠY HỌC MÓN VẠT LÍTHEO CHƯƠNG trình giáo dug PHỎ thông mói Ở CÁC TRƯỜNG TIIPT THÀNH P

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninhướng (lan khoa học đà tận tình chi (lần. giúp dờ lôi trong SUÔI quá trình nghiên cửu và thực hiện luận vân.'l ôi xin bày to lòng biết (Hl (ten các Thầ

y, Cô và cán bộ Trường Dại học Sư phạm Ihái Nguyên dà giúp dờ và lạo diêu kiện ihuận lợi cho lôi trong suốt quá trình học tập và nghicn cứu.Tôi xin tr (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

i ân sự dộng viên, khích lệ và úng hộ của gia dinh, người thân, bạn bè V à đông nghiệp đà giúp (tờ tôi hoàn thành luận văn này.Tác giá luận vãnHoàng D

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

inh TuâniiMỤC LỤCLÒI CAM ĐOAN......................................................iLỜI CAM ƠN.......................................................i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG ĐÌNH TUÂNQUẢN LÝ DẠY HỌC MÓN VẠT LÍTHEO CHƯƠNG trình giáo dug PHỎ thông mói Ở CÁC TRƯỜNG TIIPT THÀNH P

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng NinhNG................................................ixMỜ ĐẤU............................................................11.ỉ .ý do chọn dẻ lài..........

..................................1 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Dạy Học Môn Vật Lí Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới Ở Các Trường Thpt Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMHOÀNG ĐÌNH TUÂNQUẢN LÝ DẠY HỌC MÓN VẠT LÍTHEO CHƯƠNG trình giáo dug PHỎ thông mói Ở CÁC TRƯỜNG TIIPT THÀNH P