KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         94 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRƯƠNG ĐẠI HỌC XÔNG LÃMLÊ TRỌNG QUÀNGTHỤC TRẠNG VÀ GIÃI PHÁP PHÁT TRIÉNTHỊ TRƯỜNG BÁT ĐỘNG SẢN TẠI HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014GIAI ĐOẠN 2010 -2014•LUẬN VÀN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAIThái Nguyên -2015ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ATRƯƠNG DẠI HỌC NÔNG LÂMLÊ TRỌNG QUẢNGTHỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁ

P PHÁT TRIẺN THỊ TRƯỜNG BÁT ĐỘNG SẢN TẠI HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌGIAI ĐOẠN 2010-2014 •Chuyên ngành: Quàn lý đất đaiMả sỗ ngành: 60.85.01.03LUẬN VĂ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014

N THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAINgười hướng dẩn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc NôngThái Nguyên -20151LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan: Bán Luận văn thạc sỳ này là

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014

công trinh nghiên cứu thực sự cùa cá nhân tôi đà được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiên thức thực tế, nghiên cứu khao sát thực trạng và

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRƯƠNG ĐẠI HỌC XÔNG LÃMLÊ TRỌNG QUÀNGTHỤC TRẠNG VÀ GIÃI PHÁP PHÁT TRIÉNTHỊ TRƯỜNG BÁT ĐỘNG SẢN TẠI HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông. Các sô liệu, tinh toán, tỏng hợp và nhừng kêt quà trong Luận vân là trung thực, khách quan các lập luận, nhận xét. kiên nghị

dược dưa ra xuất phát từ thực tiễn, lý luận, pháp lý vả sự hiểu biết cua bân thân tôi.Thải Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giàLê Trọng QuàngiiLỜI CẢM (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014

ƠNDè hoàn (hành luận vân Thạc sỳ cua minh, lỏi xin được gưi lời cam ơn chân thảnh tới Ban Giảm hiệu nhã trường, Phông Quân lý dào tạo sau dại học, Kh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014

oa Tài nguycn V à Môi (rường và các Thây cô giáo Trường Dại học Nông Lâm Ihái Nguyên dà nhiệt tình giúp dờ vã truyền dạt những kiến thức quý bâu cho t

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRƯƠNG ĐẠI HỌC XÔNG LÃMLÊ TRỌNG QUÀNGTHỤC TRẠNG VÀ GIÃI PHÁP PHÁT TRIÉNTHỊ TRƯỜNG BÁT ĐỘNG SẢN TẠI HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014iúp đờ lỏi trong quá trinh nghiên cứu và hoàn thành Luận văn lôt nghiệp.Dê hoàn thành tốt Luận văn nãy, rỏi cùng xin chân thành câm em ƯBND huyện Lâm

Thao. Phòng Tài nguycn và Mỏi trường, các phòng ban thuộc ƯBND huyện Lâm Thao, Sờ Tài nguyên & Môi trường tinh Phủ Thọ, dà tạo điêu kiện giúp dờ trong (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014

quá trình thu thập sỏ liệu, tài liệu, nghiên cứu, góp ý đề hoàn thành Luận văn.Cuôi cùng, tói xin chân thành câm ơn gia dinh, bạn bè và đỏng nghiệp d

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Trạng Và Giải Pháp Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Tại Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Giai Đoạn 2010 - 2014

à dộng viên, khuyên khích, tạo mọi điêu kiện đê tôi được học tập, nghiên cứu.Xin chân thành cùm ơnỉThãi Nguyên, ngày ihúng num 2015I ác giáLe Trọng Qu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRƯƠNG ĐẠI HỌC XÔNG LÃMLÊ TRỌNG QUÀNGTHỤC TRẠNG VÀ GIÃI PHÁP PHÁT TRIÉNTHỊ TRƯỜNG BÁT ĐỘNG SẢN TẠI HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN A TRƯƠNG ĐẠI HỌC XÔNG LÃMLÊ TRỌNG QUÀNGTHỤC TRẠNG VÀ GIÃI PHÁP PHÁT TRIÉNTHỊ TRƯỜNG BÁT ĐỘNG SẢN TẠI HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌG