KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGl YỀN VĂN THANHGIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÈ ỌUÓC PHÔNG. AN NINH C HO SINH VIÊN rì Hire TIỀN BẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcmẠI HỌC QUÓC GIA THÀNH PHÓIIỔCilí Ml.NIiLUÂN VĂN THẠC síLUẬT HIÉN PHÁP VÀ LUẶT HÀNH CHÍNHHÀ NỘI, NÁM 20201VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC’ XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VI

ẸN KHOA HỌC XẢ HỌINGUYỀN VÀN THANHGLVO DỤC PHÁP LUẬT VẺ ọuỏc PHÒNG. AN NINH C HO SINH VIÊN Tứ THỰC TIÈN DẠI HỌC ỌUÓC GIA THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINHNgành: L (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

uật Hiến pháp vả Luật Hành chínhMA số: 8.38.01.02NGl bl III ÓNG DẪN KHOA HỌC TS. VÕ KHÁNH MINHHÀ NỘI. NĂM 20202LỜI CẢM ƠNĐược sự chấp thuận của Học vi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

ện Khoa học xã hội, tôi dà hoàn thành đề tải nghiên cứu: "Giáo dục pháp Ỉìíậỉ vé quôc phòng. an ninh cho sinh viên từ thực tiên Đại học Quốc gia Thành

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGl YỀN VĂN THANHGIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÈ ỌUÓC PHÔNG. AN NINH C HO SINH VIÊN rì Hire TIỀN BẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcmtình, chu dáo của thầy TS. Vò Khánh Minh, người dà hết lòng tạo điều kiện, giúp đờ và hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn. cùng với sự hồ trợ và tạo mọi

điều kiện thuận lợi cua các thầy, cô trong Học viện Khoa học xà hội: Trung tàm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, các dồng chí dồng nghiệp, giúp dở tận (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

tình trong quá trình thu thập các số liệu và tất cà các anh chị trong lớp Luật Khóa IX -đợt 2 - năm 2018 đà het lòng giúp đờ tôi trong quá trình thực

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

hiện.Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy TS. Vò Khánh Minh, quý thầy, cô trong Học viện Khoa học xà hội và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an nin

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGl YỀN VĂN THANHGIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÈ ỌUÓC PHÔNG. AN NINH C HO SINH VIÊN rì Hire TIỀN BẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm tạo mọi diều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn.Chân thành cam ơn!Nguyễn Văn Thanh1LỜI CAM DOAN'l ôi xin cam đoan luận vãn “(ììáo dục pháp Ỉu

ậỉ về quốc phòng, an ninh cho sinh viên từ thực tiễn Đại hục Quốc gia Thành phổ IIỒ Chi Minh" là công (rình nghiên cíni cùa cá nhân tôi dưới sự hướng (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

dẫn khoa học cua thầy TS. Võ Khánh Minh. Các nội dung nghiên cứu, kết quá trong luận vãn là trung thực và chưa từng đuực ai công bó trong bâl kỳ còng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

(rình nghiên cứu nào khác. Nhùng so liệu phục vụ cho việc phân lích, nhận xét. đánh giá là do lôi (hu thập, phân lích lừ các nguồn khác nhau có ghi rò

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGl YỀN VĂN THANHGIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÈ ỌUÓC PHÔNG. AN NINH C HO SINH VIÊN rì Hire TIỀN BẠ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm viện Khoa học xà hội xem xét cho phép lôi được bào vệ luận vãn này.Người cam đoanNguyền Văn Thanh2MỤC LỤCMỞ ĐÀU............................’.........

...............1Chương 1: NHỮNG VÁN ĐÈ LÝ LUẬN GIÁO DỤC PHẤP H ẠT VÈ QUÓC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊNI. I. Khái niệm, đặc điếm, vai trò cua giáo dụ (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

c pháp luật về quốc phỏng và an ninh cho sinh viên.......................................91.2.Nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật về q

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Về Quốc Phòng, An Ninh Cho Sinh Viên Từ Thực Tiễn Đhqg Tp.hcm

uốc phòng và an ninh cho sinh viên.................................. 19

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGl YỀN VĂN THANHGIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÈ ỌUÓC PHÔNG. AN NINH C HO SINH VIÊN rì Hire TIỀN BẠ

VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÂ HỘINGl YỀN VĂN THANHGIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÈ ỌUÓC PHÔNG. AN NINH C HO SINH VIÊN rì Hire TIỀN BẠ