KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         87 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XĂ HỘINGUYÊN THÀNH ÝGIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỘI VỚI HỌC SINH TRUNG CÁP NGHÈ, TỪTHựC TIỀN THÀNH PHÓ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh HÒ CHÍ MINHLUẬN VĂN THẠC sỉLUẬT HIỀN PHẤP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNHHÀ NỘI - 2020VIỆN HÀN LÀM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYẺNTHÀNH ÝGI

ÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỘI VỚI HỌC SINH TRUNG CÁP NGHÈ, TỪ THựC TIỄN THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINHLUẬN VĂN THẠC siLUẬT ĨĨĨẺN PHÁP VẢ LUAT ĨĨÀNĨĨ CĨĨĨNĨTChuyên ngành (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

: Luật Hiến pháp - ĩ.uật hành chinh Mã số: 8380102Người hướng (lân khoa học: TS. VÕ KHÁNH MINHHÀ NỘI - 2020LỜI CẢ.M ƠNĐề thực hiện vả hoàn thảnh đề t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

ài Luận văn này. tòi đà nhận được sự hỗ trợ. giúp đờ và tạo điều kiện từ nhiều cơ quan, tồ chức và cá nhàn. Luận vân cùng được hoàn thành dựa trên sự

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XĂ HỘINGUYÊN THÀNH ÝGIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỘI VỚI HỌC SINH TRUNG CÁP NGHÈ, TỪTHựC TIỀN THÀNH PHÓ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minhên cứu, tố chúc chinh trị...Đặc biệt là sự hợp tác cùa cán bộ giáo viên câc trường ... đồng thời là sự giúp đờ. tạo điều kiện về vật chất và linh thần

từ phía gia dinh, bạn bè và các dồng nghiệp.Irước hel, lôi xin bày tô lòng bicl ơn sâu sac den l ien sĩ Võ Khánh Minh người hướng dẫn khoa học dà trự (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

c tiếp dành nhiều thời gian, còng sữc hướng dần lòi irong quá irinh thực hiện nghiên cứu và hoàn thành Luận vãn.Tòi xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

u, cùng toàn thê quý thầy cô giáo dà lận lình iruycn đạl nhùng kiên thức quý báu. giúp đờ lòi trong quá irình học lập và nghiên cứu.l uy có nhiều cố g

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XĂ HỘINGUYÊN THÀNH ÝGIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỘI VỚI HỌC SINH TRUNG CÁP NGHÈ, TỪTHựC TIỀN THÀNH PHÓ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minhồng nghiệp, gia đình và bạn bè liêp lục có nhùng ỷ kiên đóng góp. giúp dờ dể dề tài dược hoàn thiện hơn.MỘI lân nừa xin chân thành cám ơn!Hà Nội. ngày

... í háng ... năm 2020TÁC’ GIÀNGUYÊN THÀNH ỶLÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan rang luận văn là kết quà nghiên cứu của bân thân lôi. không trùng lặp với b (Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

ất kỳ kết qua nghiên cửu nào dà có. số liệu và kết qua nghiên cứu trong luận vãn này là trung thực. 1 ôi cùng xin cam đoan ráng các kèt quà trích dần

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giáo Dục Pháp Luật Đối Với Học Sinh Trung Cấp Nghề, Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh

trong luận vãn dều dà dược chi rò nguồn gốc hoặc chi rò trong tài liệu tham kháo.Hà Nội, ỉiỊỊÒy ... thán" ... nam 2020TẤC GIANGUYỀN THẢNH ỶDANH MỤC TỪ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XĂ HỘINGUYÊN THÀNH ÝGIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỘI VỚI HỌC SINH TRUNG CÁP NGHÈ, TỪTHựC TIỀN THÀNH PHÓ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XĂ HỘINGUYÊN THÀNH ÝGIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỘI VỚI HỌC SINH TRUNG CÁP NGHÈ, TỪTHựC TIỀN THÀNH PHÓ