KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         70 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC C ÔNG NGHẸNGUYỀN CÔNG CHIẾNNGHIÊN củu XÂY DỤNG HẸ TIIÓNG PHÂN TÍCH, ĐIẺU KHIÊN THÔNG MINH CHO NGHIỆP vụ VẬN HÀN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di độngNH THIẾT BỊ DI ĐỌNGLƯẬN VĂN THẠC SỲ HẸ THÓNG THÔNG TIN • • •Hà Nội - 2022LÒI CAM ĐOANTòi xin cam đoan mô hình giãi pháp “Nghiên cửu xây dựng hệ thống

phân tích, diều khiến thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di dộng’' dược trình bày trong luận vân này do tói thực hiện dưới sự hướng dần cùa TS Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động

. Đồ Đức Đỏng.Tất cả nhưng tham khao từ các nghiên cứu liên quan đều được nêu nguồn gốc một cách rò ràng từ danh mục tài liệu tham khảo trong luận văn

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động

. Trong luận văn. không có việc sao chép tài liệu, công trinh nghiên cứu cua người khác mà không chi rô vê tài liệu tham khảo.Học viênNguyền ('ông Chi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC C ÔNG NGHẸNGUYỀN CÔNG CHIẾNNGHIÊN củu XÂY DỤNG HẸ TIIÓNG PHÂN TÍCH, ĐIẺU KHIÊN THÔNG MINH CHO NGHIỆP vụ VẬN HÀN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di độngá trình thực hiện dề tài.Em xin giũ lời câm ơn sâu sác lới quý Thầy Cô trong Khoa CXTT. trường Dại học Công nghệ, Đại học Quốc gia I là nội dà truyền

dạt kiến thức quý báu cho em trong nhừng năm học vừa qua.Cuối cùng, xin gừi lời câm cm chân thành đến nhưng lác giâ của các lài liệu mà tôi dà sữ dụng Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động

dê tham khao trong quá trinh thực hiện dề tài.Xin chân thành câm em’.11MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN...........................................................

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động

..iLỜI CẢM ƠN..............................................................iiMỤC LỤC................................................................ii

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC C ÔNG NGHẸNGUYỀN CÔNG CHIẾNNGHIÊN củu XÂY DỤNG HẸ TIIÓNG PHÂN TÍCH, ĐIẺU KHIÊN THÔNG MINH CHO NGHIỆP vụ VẬN HÀN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di độngANH MỤC TỪ VIẾT TẦT..................................................viiiCHƯƠNG 1:................................................................1TÌM

HIÉƯ VẺ NGHIỆP vụ VẬN HÀNH THIÉT BỊ..................................11.1.GIỚI THIỆU VÉ VẬN HÀNH MẠNG DI ĐÔNG...............................11.1.1.Th Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động

iết bị người sử dụng........................................21.1.2.Mạng truy nhập vò tuyến.......................................21.1.3.Mạng lỏi......

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động

................................................21.1.4.Các giao diên.................................................21.2.CÁC NGHIỆP VỤ VẬN HÀNH DI ĐÔ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC C ÔNG NGHẸNGUYỀN CÔNG CHIẾNNGHIÊN củu XÂY DỤNG HẸ TIIÓNG PHÂN TÍCH, ĐIẺU KHIÊN THÔNG MINH CHO NGHIỆP vụ VẬN HÀN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động..........................41.2.3.Kiềm tra sau xử lý............................................51.2.4.Kiêm tra định kì................................

..............5 Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, điều khiển thông minh cho nghiệp vụ vận hành thiết bị di động

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC C ÔNG NGHẸNGUYỀN CÔNG CHIẾNNGHIÊN củu XÂY DỤNG HẸ TIIÓNG PHÂN TÍCH, ĐIẺU KHIÊN THÔNG MINH CHO NGHIỆP vụ VẬN HÀN