KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         175 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyên

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCTRẢN THỊ THANH TÂNVĂN HỌC DÂN GIAN DÂN Tộc SÁN DÌU Ỏ THÁI NGUYÊNLUẬN VÀN THẠC sĩ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái NguyênNAMTHÁI NGUYÊN - NẢM 2016DẠỈ HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ________•__ •_______ •TRẦN THỊ THANH TÂNVĂN HỌC DÂN GIAN DÂN TỘC SÁN DÌU Ỏ THÁI N

GUYÊN ’CTTUYỄN NGÀNTI: VĂN nọc VTỆT NAM MÀ SÓ: 60.22.01.21LUẬN VĂN THAC sĩ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAMNgưòi hướng dẫn khoa học: PGS. TS Nguyễn nằng P (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyên

hươngTHÁI NGUYÊN - NĂM 2016LỜI C ẢM ƠNDề hoàn thành luận văn tót nghiệp này, tác gia xin bày tỏ lòng biết on chân thành và sâu săc nhát của mình tới P

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyên

GS.TS Nguyền Hang Phương, người đà lận lình chi bao. hướng dan trong quá trinh nghiên cứu và hoàn thành luận van.rác giã xin trân trọng cảm ơn quý thâ

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCTRẢN THỊ THANH TÂNVĂN HỌC DÂN GIAN DÂN Tộc SÁN DÌU Ỏ THÁI NGUYÊNLUẬN VÀN THẠC sĩ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyênthành cam ơn Bao tàng tinh Thái Nguyên. Thư viện linh Thái Nguyên. Sỡ vãn hỏa - thông tin tinh Thái Nguyên, Uy ban nhân dân xà Nam Hóa. Trường THPT Tr

ân Quôc Tuân. Cam ơn các nghệ nhân, các ông bà. cô chú. anh chị và bạn bè ớ huyện Dòng Hy. huyện Phủ Lương, huyện Phú Bình, tinh Thái Nguyên - nhưng n (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyên

gười dà giúp dờ tòi trong quá trinh sưu tam tư liệu dê hoàn thành luận vãn. Cuôi cùng, xin được bày lo lòng yêu thương và bièl cm sâu sac den gia dinh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyên

, dong nghiệp - những người dà tạo mọi diều kiện giúp dờ. dộng viên lác gia trong quá trinh học lập và hoàn thành luận van.Thái Nguyên, tháng 10 năm 2

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCTRẢN THỊ THANH TÂNVĂN HỌC DÂN GIAN DÂN Tộc SÁN DÌU Ỏ THÁI NGUYÊNLUẬN VÀN THẠC sĩ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyênác kêt quã trong luận văn là trung thực và chưa từng dược ai công bổ ỡ bất kỳ công trinh nào khác.Tác giá luận vãnTran Thị Thanh TânIMỤC LỤCLỜI CAM DO

AN..................................................iLỜI CAM ƠN....................................................iiMỤC LỤC......................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyên

.......................................iiiMỚ DÀU.........................................................11.Lý do chọn đỏ lài.........................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Văn Học Dân Gian Dân Tộc Sán Dìu Ở Thái Nguyên

..................12.Lịch sứ nghiên cứu vấn dề...........................................23.Đoi tượng, phạm vi nghiên cứu.............................

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCTRẢN THỊ THANH TÂNVĂN HỌC DÂN GIAN DÂN Tộc SÁN DÌU Ỏ THÁI NGUYÊNLUẬN VÀN THẠC sĩ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT N

DẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KHOA HỌCTRẢN THỊ THANH TÂNVĂN HỌC DÂN GIAN DÂN Tộc SÁN DÌU Ỏ THÁI NGUYÊNLUẬN VÀN THẠC sĩ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT N