KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu container

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         84 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu container

Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu container

DẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHỆNGUYỀN TUẤN ANHNGHIÊN CỬU ỨNG DỤNG MỘT SỞ GIẢI THUẬT TỐT u u ĐẺ LẬP KÉ HOẠCH XÉP HÀNG TỤ ĐỘNG CHO TÀIC

Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu containerCONTAINERLUẬN VÀN THẠC sì C ÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SÓ: 8480205.01HÀ NỘI 08- 2022ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG

ĐẠI HỌC ( ÔNG NGHẸ __________*________NGUYÊN TUẤN ANHNGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SÓ GIẢI THUẬT TÓr ƯU ĐÉ LẬP KÉ HOẠCH XÉP HÀNG TỤ ĐỘNG CHO TÀU CONTAINERN Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu container

GÀNH: CÔNG NGHẸ THÒNG TINCHUYÊN NGÀNH : QUAN LÝ HI; I HÓNG THÔNG TIN MÂ SỐ: 8480205.01LUẬN VÃN THẠC sỉ C ÔNG NGHỆ THÒNG TINC ÁN BÕ HƯỚNG DÀN: PGS. TS.

Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu container

NGUYỀN HÀ NAMHÀ NỘI 08- 2022LỜI CAM ĐOANDè nàng cao kiên thức chuyên môn. trình độ chuyên ngành nên lôi đà thực hiện đê xuất làm còng trình luận văn

DẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHỆNGUYỀN TUẤN ANHNGHIÊN CỬU ỨNG DỤNG MỘT SỞ GIẢI THUẬT TỐT u u ĐẺ LẬP KÉ HOẠCH XÉP HÀNG TỤ ĐỘNG CHO TÀIC

Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu containerao, lông hợp từ một sô nguôn tài liệu cùa một sỏ lác gia và có chú thích nguôn gòc. xuât xứ rò ràng, ncu ra trong phàn tài liệu tham khao ờ cuôi luận

vàn.rỏi xin cam doan chịu trách nhiệm về nội dung và sự tiling thực trong luận văn tốt nghiệp Thạc sì của minh.Hà Nội, ngáy tháng năm 2022NGUYEN TUÂN Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu container

ANII3LỜI CẢM ƠNLời nòi đâu tiên, tỏi xin chân thành câm ơn sự truyền đạt cho tỏi nhùng kiên thức, kinh nghiệm vô cũng quý báu trong quá trình học tập

Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu container

và nghiên cứu từ các thày cô giáo trong trường Dại Học Công Nghệ - Đại học Quòc Gia Hà Nội. đặc biệt là các thày cô cùa khoa Công Nghệ Thông Tin trong

DẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHỆNGUYỀN TUẤN ANHNGHIÊN CỬU ỨNG DỤNG MỘT SỞ GIẢI THUẬT TỐT u u ĐẺ LẬP KÉ HOẠCH XÉP HÀNG TỤ ĐỘNG CHO TÀIC

Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu containerức Nhàn, thây Trân Dức Quỳnh, anh Lê Trí Thành đà trực liêp chi bao. lận linh giúp đờ và hướng dan trong SUÔI quá trinh nghicn cứu. thực nghiệm luận v

ãn.Cuối củng, tôi xin dược gửi lời câm ơn den gia dinh dộng viên, các bạn bẻ dông nghiệp dà hồ trợ. dóng góp ỷ kiến và giúp dờ trong quá trinh học tập Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu container

. nghiên cứu. thực nghiệm và hoàn thành luận vãn.Do thời gian tim hiêu. nghiên cữu còn ngan, kiên thức và kinh nghiệm của tôi còn hạn che nên khóa luậ

Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu container

n không thê tránh khôi có những sai sót. I ỏi hy vọng se nhận dược nhừng ý kiên nhận xẽt. góp ý cúa các thay cô giáo và các bạn dè luận vãn dược hoàn

DẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHỆNGUYỀN TUẤN ANHNGHIÊN CỬU ỨNG DỤNG MỘT SỞ GIẢI THUẬT TỐT u u ĐẺ LẬP KÉ HOẠCH XÉP HÀNG TỤ ĐỘNG CHO TÀIC

Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu containerội, ngày tháng nãm 2022NGUYÊN TUÂN ANH4MỤC LỤCLÒI CAM ĐOAN....................................................3LÒI CÁM ON.............................

.........................4 Nghiên cứu ứng dụng một số giải thuật tối ưu để lập kế hoạch xếp hàng tự động cho tàu container

DẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÒNG NGHỆNGUYỀN TUẤN ANHNGHIÊN CỬU ỨNG DỤNG MỘT SỞ GIẢI THUẬT TỐT u u ĐẺ LẬP KÉ HOẠCH XÉP HÀNG TỤ ĐỘNG CHO TÀIC