KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         83 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIBÙI THỊ YÊNTHỤC HIỆN PHẤP LUẬT VẺ PHÒNG, CHÓNG BẠO LỤC GI A ĐÌNH ĐÓI VỚI TRẺ EM TỪ THỤC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên TIÊN TỈNH PHÚ YÊNLUẶN VĂN TIIẠC Sĩ LUẠT HỌCHÀ NỘI, năm 2020VIẸN HÀN LÂM KHOA nọc XÀ HỘI VIẸT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIBÙI THỊ YENTHỤC HIỆN PHÁP LUẬ

T VỀ PHÒNG, CHÓNG BẠO LỤC GIA ĐÌNH ĐỚI VỚI TRẺ EM TỪ THỤC TIẺN TỈNH PHÚ YÊNChuyên ngành: Luật Hiên pháp và Luật Hành chính Mã số: 8 38 01 02NGƯỜI HƯỚN (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

G DÁN KHOA IIỌC: TS. PHAN THANH HÀHÀ NỘI, năm 2020LỜI CAM DOANTòi xin cam đoan đày là đè tài luận van cua ricng tôi. các sò liệu và kêt quả nghiên cứu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

trong luận vãn “Thực hiện pháp luật vê phồng, chồng hạo lực gia đinh đoi với tre em từ thục tiễn linh Phủ Yên” là hoàn loàn trung thực, có nguồn gốc

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIBÙI THỊ YÊNTHỤC HIỆN PHẤP LUẬT VẺ PHÒNG, CHÓNG BẠO LỤC GI A ĐÌNH ĐÓI VỚI TRẺ EM TỪ THỤC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yênđoan này.Phú Yên. ngày tháng nàtn 2020Tác giã luận vãnBùi Thị YênMỤC LỤCMỜ ĐÀU......................................................1CHƯƠNG 1: Cơ SỜ L

Ý LUẬN VẺ THựC HIỆN PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO Lực GIA ĐÌNH ĐỎI VỚI TRẼ EM................81.1.Khái niệm, đặc điểm và vai trò cua thực hiện pháp luật (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

phòng, chống bạolực gia đinh đỏi với tré em.................................81.2.Chú thè. nội dung và hình thức thực hiện pháp luật phòng, chống bạo l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

ựcgia dinh đỗi với (rẽ em.....................................171.3.Các yêu tô anh hường đèn thực hiện pháp luật phòng, chông bạo lực giađình đối với

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIBÙI THỊ YÊNTHỤC HIỆN PHẤP LUẬT VẺ PHÒNG, CHÓNG BẠO LỤC GI A ĐÌNH ĐÓI VỚI TRẺ EM TỪ THỤC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú YênYÊN........................................................292.1.Các yếu tố anh hường đèn việc thực hiện pháp luật phòng, chống bạo lựcgia đinh đối vớ

i (ré em lại (inh Phú Yên...................292.2.Các quy định pháp luật về phòng, chong bạo lực gia đình đỏi với tre em ơViệt Nam hiện nay........... (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

................................332.3.Thực tiền (hực hiện pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình đôi với (rẽem tại tinh Phú Yên......................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Pháp Luật Về Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình Đối Với Trẻ Em Từ Thực Tiễn Tỉnh Phú Yên

...................392.4.Đánh giá chung về thực hiện pháp luật phòng, chòng bạo lực gia đình đỏi

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIBÙI THỊ YÊNTHỤC HIỆN PHẤP LUẬT VẺ PHÒNG, CHÓNG BẠO LỤC GI A ĐÌNH ĐÓI VỚI TRẺ EM TỪ THỤC

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIẸT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘIBÙI THỊ YÊNTHỤC HIỆN PHẤP LUẬT VẺ PHÒNG, CHÓNG BẠO LỤC GI A ĐÌNH ĐÓI VỚI TRẺ EM TỪ THỤC