KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là cõng trình nghiên cừu độc lập. cua riêng tôi. Các kềt luận, số liệu được sử (lụng trong Luận vùn Thạc sỹ này là tr

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tếrung thực, đám bão độ tin cậy. Nội dung nghiên cứu cua Luận vàn Thạc sỳ chưa từng được dàng tái, công bồ tại bất kì dâu.Tác giã Luận vân Thạc syMỤC LỤ

CLỜI CAM ĐOANiMỤC LỤC......................................iiDANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẤT.........ivTÓM TẢT LUẬN VÃN THẠC SỶ.................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

...viPHÀN MỜ ĐÀU...................................1CHƯƠNG I- NHỮNG VẮN ĐÈ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẺN HOÀN CÀNHTHAY DOI Cơ BẢN.............................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

..............................71.1.Sự ra đời cùa diều khoán hoàn cành thay đoi cơ hán theo Bộ luật Dân sựViệt Nam 2015, CISG và PICC..................

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là cõng trình nghiên cừu độc lập. cua riêng tôi. Các kềt luận, số liệu được sử (lụng trong Luận vùn Thạc sỹ này là tr

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế.......................81.1.2.Sự ra đời của Hardship theo PICC..............................131 1.3 . Sư ra đời của hoàn cánh thay đôi cơ bàn theo Côn

g ước CISG....151.2.Khái niệm Hoàn cành thay đổi cơ bàn theo CISG, PICC và Bộ luật Dânsự Việt Nam 2015................................................ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

.......171.2.1.Khái niệm hoàn cành thay đòi cơ bân theo CISG..................171.2.2. Khát niêm hoàn cành thay đôi cơ bàn theo PICC..................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

181.2.3..Khái niệm hoãn cành thay đòi cơ bân theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 ......211.3.So sánh Bất khả kháng và Hoàn cành thay đói cơ bàn.........

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là cõng trình nghiên cừu độc lập. cua riêng tôi. Các kềt luận, số liệu được sử (lụng trong Luận vùn Thạc sỹ này là tr

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tếyên nhân khách quan xảy ra sau khi giaokết hợp dồng.......................................................282.2.Tại thời diêm giao kết hợp dồng, các b

ên không thê lường trước dược vềsự thay đôi hoàn cành..............................................292.3.Hoàn cành thay đôi lớn đen mức nếu như các bê (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

n biết trước thi hợpdồng dã không dược giao kết hoặc dược giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác..................................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

.......302.4.Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đôi nội dung hợp đổng sè gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên................31ii2

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là cõng trình nghiên cừu độc lập. cua riêng tôi. Các kềt luận, số liệu được sử (lụng trong Luận vùn Thạc sỹ này là tr

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tếhặn, giam thiếu mức (lộ ánh hưởng dến lọi ích..........................33CHƯƠNG 111 -QTYKN VÀ NGHÌA VỤ CÍA Gác bên trong trường HỢPHOÀN canh thay đoi

cơ ban và nhưng bat cạp trong QUY DỊNH CỦA BỘ 1.1 Ạ I DẤN sự VIỆT NAM 2015..............................403.1.Quyền yêu cầu (làm phán lại họp (lồng củ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Hợp Đồng Khi Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Bộ Luật Dân Sự Việt Nam 2015, Cisg Và Bộ Nguyên Tắc Unidroit Về Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

a các bén trong họp (lồng 40

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là cõng trình nghiên cừu độc lập. cua riêng tôi. Các kềt luận, số liệu được sử (lụng trong Luận vùn Thạc sỹ này là tr

LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đày là cõng trình nghiên cừu độc lập. cua riêng tôi. Các kềt luận, số liệu được sử (lụng trong Luận vùn Thạc sỹ này là tr