KHO THƯ VIỆN 🔎

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         65 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội

BỌ NỘI vụ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XỌI vụ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực***********KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPTÊN ĐÈ TÀITẠO ĐỌNG Lực LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÒ

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nộiÒNG TY CÔ PHÀN BON, THÀNH PHÓ HÀ NỘIKhóa luận tốt nghiệp ngành: QUẢN TRỊ NHÂN Lực Người hướng (lẩn: Ths. NGUYỀN TRÀN THÁI DƯƠNG Sinh viên thực hiện: Đ

OÀN THỊ THANH NGA Mả số sinh viên: 1405QTNC037 Khóa học: 2014 - 2018Lóp: ĐH.QTNL 14CHà Nội, 2018DANH MỤC, BIẺl ĐÒ, BÀNGSơ đồ 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội

công ty cô phần BON..............29Biêu đồ 2.1. Tỳ lệ nhu cầu cua nhân viên tại công ty cổ phần BON giai đoạn 2015 - 2017 .................... 7.

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội

....7.7.. .7......... .36Băng 2.1. Thông ké sô lượng nhân viên của công ty cô phán BON giai đoạn năm 2015 - 2017.......7...................7..7....7.

BỌ NỘI vụ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XỌI vụ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực***********KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPTÊN ĐÈ TÀITẠO ĐỌNG Lực LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÒ

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội.......32Báng 2.3. Thống kê nhu cầu cùa nhàn viên cóng ty cô phân BON............34giai đoạn 2015 - 2017............................................34

Báng 2.4. Bâng lương bình quân cũa công ty cô phần BON...........38giai đoạn 2015-2017 (Đơn vị: triệu (lồng)........................38Báng 2.5. Tạo (l Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội

ộng lực bằng tiền lương..........................39Báng 2.6. Tạo động lực băng thường - phúc lợi ...................39Bảng 2.7. Tạo (lộng lực thông qu

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội

a công việc .....................40Băng 2.8. Tạo động lực thông qua điều kiện lãm việc..............41Báng 2.9. Tạo (lộng lực qua nhu cầu (lào tạo - b

BỌ NỘI vụ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XỌI vụ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực***********KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPTÊN ĐÈ TÀITẠO ĐỌNG Lực LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÒ

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội.....................................................12.Lịch sử nghiên cứu...............................................................23.Mục tiêu n

ghiên cứu..............................................................34.Nhiệm vụ nghiên cứu......................................................... Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội

.....35.Đối tương và phạm vi nghiên círu.................................................36.Già thuyết nghiên cứu.....................................

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội

.......................47.Phương pháp nghiên cứu...........................................................48.Kết cấu khóa luận.......................

BỌ NỘI vụ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XỌI vụ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực***********KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPTÊN ĐÈ TÀITẠO ĐỌNG Lực LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÒ

Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nộiN VẺ TẠO DỌNG Lực LÀM VIỆC....................................51.1.Một sổ khái niệm...............................................................51.1

.1.Khái niệm động lực làm việc.................................................................. 5 Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty cổ phần bon, thành phố hà nội

BỌ NỘI vụ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XỌI vụ HÀ NỘI KHOA QUẢN TRỊ NGUÒN NHÂN Lực***********KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPTÊN ĐÈ TÀITẠO ĐỌNG Lực LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÒ